pessoasinesperada
Men zegt dat het niet goed is om verwachtingen te scheppen, omdat de grote waarheid is dat de oplossing vaak uit de minst verwachte hoek of van de meest onervaren persoon komt.
Elke keer dat het volk van Israël door een situatie heenging die moeilijk op te lossen was of door aanhoudend lijden, richtten zij zich tot God, wiens vertegenwoordiger op aarde een profeet was.
De profeet wees de mensen er altijd op dat zij hun fouten dienden te erkennen en zich van hun slechte levenswijze moesten bekeren tot de Heer… Wanneer dit gebeurde werd de man van God het kanaal van Zijn macht en redde het volk, dat een nieuwe getuigenis voortbracht, de vrucht van hun vrijspraak.
Maar dit keer niet, dit keer echter was het anders… omdat het verhaal alsvolgt ging:

“Toen nu de Israëlieten tot de Here riepen vanwege de Midjanieten, zond de Here een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zeide: Zo zegt de Here, de God van Israël: Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid; Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten, ja, Ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En Ik heb tot u gezegd: Ik ben de Here, uw God; eert dan niet de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd.”
– Richteren 6:7-10

Welke oplossing presenteerde de profeet? Geen enkele… Hij wees alleen maar naar de feiten, vertelde het volk over hun verleden, waar ze vandaan kwamen en de reden waarom zij zich in de situatie bevonden waarin zij leefden.
Op dat moment gebruikte de profeet een religieus geloof; dat soort geloof laat de persoon niet denken, reageren, zich overgeven, in opstand komen, doen wat alleen hij kan doen om zijn problemen op te lossen of zijn moeilijkheden te overwinnen en zodoende zijn doelen te bereiken!
Het religieuze geloof beperkt, verblind, maakt een persoon laf, intimideert, maakt excuses, geeft de schuld aan anderen en wacht op het deel van God zonder dat de persoon zijn eigen deel doet!
En wat zou het deel van de profeet moeten zijn? Om het Opstandige Geloof van de mensen te stimuleren! Omdat het opstandige geloof, dat het intelligente geloof is in de beloftes van God, reageert, niemand de schuld geeft, niet wacht, zich niet uitsluit, niet beperkt of zich verschuilt … maar de oprecht opstandigen naar het Altaar van totale overgave brengt, van het vrijwillige offer voor de manifestatie van God’s kracht in hun leven.
Dat is waarom de Engel van God naar *Gideon gestuurd werd, omdat Hij wist waar het Opstandige Geloof opborrelde, en het was zeker niet in de geest van die profeet, die blijkbaar de situatie van het volk al had geaccepteerd en al had opgegeven … hij wist en begreep het zeker niet, maar binnenin hem brandde het vuur van het religieuze-geloof, wat hem de gevaren van het religieuze-geloof niet deed begrijpen, en dat hem ook weerhield om te geloven in het Opstandige Geloof en de voordelen daarvan te zien.
*Gideon: behoorde niet tot de stam van priesters, had geen macht en was niet rijk of beroemd.
God is met u, en ik ook!
Bisschop Julio Freitas