145“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt” (Jakobus 4:7-8).
De duivel heeft geen enkele behoefte om van iemand te vluchten, integendeel zelfs, zijn wens is om te laten zien wie hij is in het menselijk leven, en waarvoor hij is gekomen, dat wil zeggen, om te doden, te stelen en te vernietigen.
Hij is in staat om alles te doen om het huwelijk, gezondheid, liefdesleven, familie, financieel leven enz. van een persoon niet te verlaten.
Maar wat is dit voor een kracht dat de duivel in een persoon ziet, dat sterker is dan zijn kracht, en hem zover brengt om te vluchten?
Het is zeker het geloof dat gematerialiseerd wordt door het offer. Men biedt weerstand aan de duivel door middel van het offer, er is geen andere manier. Als hij aandringt om in het leven van iemand te blijven, dan komt dat omdat hij nog niet die macht heeft gezien die in staat is om hem te vernietigen. Weerstand bieden houdt namelijk in om zich te te verzetten tegen de tegenstander, niet om te vluchten, sterk te blijven, toe te geven of op te geven. En alleen degene die moe van zichzelf, het leven dat hij leidt en alles erom heen is, is in staat om dit te doen. Vanwege deze vaststelling, zet hij al zijn kracht in de strijd en offert hij.
Dit was wat Jakob deed toen hij met God worstelde in de Vallei van Jabbok:
“Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht” (Genesis 32:28) Statenvertaling.
Met de mensen strijden houdt in met zichzelf te strijden, omdat hij niet meer wilde zijn wie hij was. Met God strijden houdt, met andere woorden, in: “Here, U moet mij zegenen vanwege het offer dat ik maakte door afstand te doen van alles – de goederen en de mensen – en nu ben ik alleen met U!”
In deze strijd van Jakob, met zichzelf en God, wie was degene die verloor? Het kon zeker God niet zijn, omdat Hij onverslaanbaar is. Jakob won, maar er was sprake van een nederlaag. Ongetwijfeld was het de nederlaag van de duivel.
Op de dag waarop u alleen met God blijft op het Altaar, zult u de duivel verslaan en zal hij van uw leven vluchten. Allen zagen dat Jakob was veranderd. Op dezelfde wijze zullen allen uw verandering zien.
De duivel vlucht niet van geld, ook al is het veel. Hij vlucht voor het offer, ook al lijkt het weinig. Wanneer hij namelijk het offer ziet, dan ziet hij God.
Dit is het voorstel van deze Campagne van Israël.
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro