Post Image

LOGO

Efraïm – de kracht van een stier!

“Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund, en zijn hoorns zijn hoorns van de wilde os; daarmee zal hij volken stoten, allemaal, tot aan de einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm, en dit zijn de duizenden van Manasse!” (Deuteronomium 33:17)

God zegende Efraïm met de kracht van de helden in de strijd:

“En van de nakomelingen van Efraïm: twintigduizend achthonderd, strijdbare helden, mannen van naam in hun familie.” (1 Kronieken 12:30)

Efraïm werd door God gezegend met vaardigheden voor de strijd en de kracht van een eergeborene stier.

Vergeet niet dat Kanaän een sterke land was met mannen die, in de ogen van de spionnen groot van gestalte waren, spionnen die bang waren om de bewoners van die stad te confronteren. Maar later werd dit geen struikelblok voor Efraïm. Hij ging het beloofde land in (Jozua 16) en vanaf de Jordaan vertrok hij en nam hij alles in bezit met zijn verwoestende kracht. Het was overwinning op overwinning.

Helaas, had Efraïm niet dezelfde kracht om God te gehoorzamen! Toen begonnen de problemen van dat volk, want ze werden hoogmoedig, waren niet gehoorzaam aan de bevelen van God (Jozua 16:10, Richteren 1:29) en stuurden de Kanaänieten niet weg uit hun landen. Ze begonnen met hun te leven.

Wat aan Efraïm opvalt is dat er geen enkele andere stam van Israël de strijd tussen het vlees en bloed met zoveel expressie symboliseerde. Overwinnaars in de strijd tegen de machtige vijanden van Israël, maar verliezers in de strijd tegen de verlangens van het vlees.

“Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden, hoererij bedrijven, maar zich niet uitbreiden, want zij hebben nagelaten de HEERE te vereren. Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag.” (Hosea 4:10-11)

De lust, wijn en nieuwe wijn maakten deel uit van de rituelen van aanbidding aan de heidense god Baal. Zie de val! De grote en dappere strijders overgegeven aan de plezieren van het vlees. Ja! Strijders die het beloofde land in bezit hadden genomen, maar die zichzelf niet konden overwinnen!

Nooit geloofde iemand dat de stam van Efraïm ooit bang zou zijn voor een strijd, zoals in het geval van de Midianieten en Amalekieten in de dagen van Gideon, waarbij de soldaten vanwege angst terug naar huis gingen. Maar na de overwinning van de 300 (wanneer het ergste voorbij was) bestraften zij Gideon:

“…Wat is dit wat u ons hebt aangedaan, dat u ons niet hebt geroepen toen u tegen Midian ging strijden? En zij kregen grote onenigheid met hem.” (Richteren 8:1)

Vandaag de dag zien wij zoals Efraïm, mannen en vrouwen die strijders zijn, die grote dingen hebben veroverd, grote getuigenissen van geloof hebben, maar verslagen worden door de ijdelheid, lust, wijn en nieuwe wijn. Ja, veroveraars die pionierden. Ze veroverden maar vergaten om zichzelf te veroveren en overwinnen.

Het oude verhaal herhaalt zich. Ze vallen in het geloof, omdat ze stopten met kijken naar het Altaar. Ze begonnen meer hun materiële veroveringen te bewonderen. Ze werden als de Farizeeën die meer het goud waardeerden dan het Altaar, en het ergste is dat ze denken dat ze gelijk hebben.

God zegt zelfs:

“Wat zal Ik u doen, Efraïm? Wat zal Ik u doen, Juda? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat.” (Hosea 6:4)

Dus, dit is de waarschuwing!

Er is niets belangrijker dan uw Behoudenis! De materiële veroveringen, de professionele overwinningen of wat voor verovering dan ook op deze wereld, die niet van het Altaar tot dienst van de Heer zijn, hebben een vervaldatum. Er zal een dag komen dat zelfs de grote overwinningen van het verleden geen zin meer zullen maken.

“Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (Jeremia 9:24)

Het baat niet om alle strijden van deze wereld te overwinnen, alles te veroveren wat er is, zichzelf verheerlijken in al de overwinningen, als u God niet begrijpt en kent. Alleen Hij kent degenen die op het Altaar zijn en zichzelf hebben overgegeven aan de doelen van de Allerhoogste.

Dat God genade heeft met iedereen die zich laat leiden door de fysieke veroveringen en het bedrog die de ijdelheid van deze wereld aanbiedt.

“Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamel en niet rijk is in God.” (Lukas 12:20-21)

Dat u op dit moment de vrees van God ervaart en dat u zich zal roemen in het begrijpen en kennen van God, en zich niet roemt in de aardse veroveringen.

Wees niet zoals Efraïm die rijk werd voor zichzelf en arm voor God!

God zegent jullie!

Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*