165_temploGeloof & Voorstellingsvermogen

Toen Abraham tegen God klaagde en zei: “Eeuwige en Almachtige, voor wie zullen Uw geschenken zijn als ik geen kinderen heb?”, liet God hem onmiddellijk uit zijn tent komen en beval hem om de sterren in de hemel te tellen (zie Genesis 15).
De reactie van Abraham was onmiddellijk. Hij had geloof in God en bewees dit door middel van 25 jaar gehoorzaam te zijn. Hij geloofde in Zijn onmetelijke macht.
Hij had echter moeite om het onzichtbare te zien en in het onmogelijke te geloven. Maar, na deze visie “viel het kwartje” en zag hij de Grootheid in van de Almachtige. Dit wil zeggen dat Abraham in God geloofde, maar zich Zijn Scheppingsmacht en Grootheid niet kon voorstellen…
Men kan het geloof niet scheiden van het voorstellingsvermogen. Wie gelooft, dient zich het gewenste voor te stellen. Bewijs hiervan zijn de ontelbare getuigenissen die wij in het UKGR Centrum hebben gezien.
Veel arme mensen hebben een comfortabel leven bereikt door het geloof. Echter niet allen. Waarom? Omdat zij in hun opvoeding onderworpen waren aan de cultuur van armoede. Twintig, dertig, vijftig jaar leven in armoede doet hun zichzelf en God beperken, omdat zij denken dat het zelfs een zonde is om een overvloedig leven te hebben.
Terwijl de mensen die op een dag genoten van het beste van deze wereld en alles verloren, inclusief hun waardigheid, plaatsen, wanneer zij achter de Beloftes van God komen, onmiddellijk hun geloof in praktijk, heroveren wat zij verloren en krijgen het vermeerderd terug. Dit gebeurt omdat zij op een dag toegang hadden tot het voorspoed. Oftewel, ondanks hun armoede, behielden zij de visie van een comfortabel leven. Deze visie is wat het verschil maakt.
Abraham heeft diezelfde sterren waarschijnlijk ontelbare keren gezien, maar hij had er nooit aan gedacht dat zijn nakomelingen ook zo ontelbaar zouden worden.
Met andere woorden, het baat niet om te geloven in de Almachtige God. Het is noodzakelijk om zich voor te stellen dat Hij onmogelijke en machtige dingen aan het doen is.
Om het geloof te verwezenlijken, moeten wij ons voorstellen wat wij willen.
“De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen” (Jesasja 14:24).
Zoals ik gedacht heb, dat wil dus zeggen, zoals ik het me heb VOORGESTELD, zó zal het GEBEUREN;
Zoals ik besloten heb, dat wil dus zeggen, zoals ik heb GELOOFD (geloof), zo zal het TOT STAND KOMEN.
Voorstellen wil zeggen dromen terwijl u wakker bent, projecteren, in uw verstand ontwerpen wat u tot stand wilt doen brengen. Dat is het geloof dat met het voorstellingsvermogen samengaat.
Wie gelooft, stelt zich voor, droomt, projecteer en ontwerpt in zijn verstand wat hij wil. En hij verliest nooit deze visie!
Onmiddellijk na mijn bekering was mijn grootste droom om Jeruzalem te bezoeken. Om de Tabernakel van Mozes en de Tempel van Salomo te zien. Hun Bijbelse beschrijvingen scherpten mijn droom nog meer aan.
Ik wist niet, had geen enkel idee en het zou nooit in mijn hoofd zijn opgekomen dat ik ooit het voorrecht zou hebben om aan het hoofd te staan van hun constructies…
De onderstaande foto bevestigt het Woord van de Almachtige God, dezelfde God van Abraham, Isaak en Israël, dat Hij Machtig is om oneindig meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of denken, volgens Zijn macht die in ons werkt… (zie Efeziërs 3:20).
HAHAHAHAHAHA…
Het zal doorbreken!
Bisschop Edir Macedo