bichoVan de mier tot de olifant, van de mug tot de walvis, geen enkel dier hoeft te werken om te eten. Zij moeten wel moeite maken om tot hun voedsel te komen, maar ze hoeven niet te werken in de zin van geld verdienen en hun werk of salaris te verruilen voor voedsel. Alleen de mensen moet dit doen.
“Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?” (Matteüs 6:26).
De reden hiervoor kunnen wij in Eden vinden. In het begin van de schepping, hoefde de mens ook niet te werken. God deed “…allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten” en Hij zei: “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten” (Genesis 2:9,16).
Maar de mens was niet tevreden met alle bomen die God hem had gegeven; noch met alle dieren, vogels, vissen, water, mineralen en alles wat de natuur te bieden had. Hij wilde het énige boompje hebben waarvan God zei dat hij daarvan af moest blijven. Hij wilde alles voor zichzelf hebben.
En omdat hij niet wist hoe hij de grenzen van God, die voor zijn eigen bestwil waren, diende te respecteren, ging de mens en nam hetgeen dat niet aan hem behoorde “Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt, al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,… in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten” (Genesis 3:17,19).
Sindsdien is de dagelijkse menselijke strijd begonnen. Hongersnood, armoede, natuurrampen, een verstoorde ecologie en geweld vanwege een kruimeltje. Merk op dat dit soort leed en kwaadheid niet wordt gevonden onder de dieren – alleen in het geval dat het door de mens wordt geprovoceerd.
Maar God heeft al een oplossing voorzien voor deze vloek. Hij wordt tiende genoemd. Tien procent van alles wat wij ontvangen aan God teruggeven, is de nieuwe boom die God in deze wereld heeft geplant om de menselijke hebzucht te beperken. En daarom heeft hij, doelbewust, de tiende gekoppeld aan de samenwerking tussen de mens en de natuur. Het is een soort verzoening tussen de natuurlijke elementen en de tiendegever.
Kijk hoe de natuur reageert tegenover de tiendegever, wat onderstreept staat:
“…De vensters van de hemel zal openen… Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de HERE der heerscharen.” (Maleachi 3:10-12).
God wil ons manier van leven herstellen naar vrede en het kunnen genieten van ons werk. Helaas zijn er velen die niet tevreden zijn met de negentig procent en willen per sé die tien procent ook hebben.
Ze verruilen alles voor een boompje. Ze verkiezen liever te strijden tegen de natuur dan ermee samen te werken.
Het lijkt wel alsof ze ervan houden om te lijden.
Met dank aan: bisschop Renato Cardoso