8diaTen eerste, omdat de Behoudenis, volgens Jezus, vanuit de Joden komt (zie Johannes 4:22).
Ten tweede, omdat wij van Abraham tot Jezus toe veel kunnen leren uit hun geschiedenis.
Wij leren hoe wij het geloof met intelligentie moeten gebruiken;
Wij leren om het geloof te koppelen met ons voorstellingsvermogen;
Wij leren over het geheim van het geloof, het offer;
Wij leren dat de voordelen van het geloof voortkomen uit de moeilijkheden. Kortom, wij leren van Abraham hoe wij een relatie met God dienen te hebben.
Ten derde, omdat als zij Jezus niet hadden verworpen, ik geen idee heb wat er van mij en andere miljoenen mensen over gehele wereld zou zijn geworden.
“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:11-12).
Ten vierde, de grootste gunst die de Joden voor ons deden was het feit dat zij de Here Jezus kruisigden. Als zij Hem niet hadden geofferd, wie zou het dan hebben gedaan?
Jezus kwam naar de wereld en leefde op een perfecte, pure wijze zonder te zondigen, zodat hij op een dag als ons Offerlam kon dienen (zie 1 Korintiërs 5:7).
Wie zou de moed hebben om Iemand die zo puur, heilig, nobel, rechtvaardig, genadevol en Groot was te offeren?
Wie zou het lef hebben om de profetieën aangaande de Here Jezus uit te voeren?
Godzijdank dat de Joden Hem geofferd hebben!
Zonder het door te hebben, verrichten de Joden de wil van God-de-Vader en offerden zij Jezus als de Offerande voor de zonde, de zondebok. Zij voerden de Wet uit, zodat onze zondes vergeven konden worden.
“Hij zal zijn hand op de kop van de bok leggen en hem slachten op de plaats waar men ook het brandoffer voor het aangezicht des HEREN pleegt te slachten; een zondoffer is het” (Leviticus 4:24).
Godzijdank! Godzijdank! Godzijdank!
Om het Plan van de Behoudenis uit te voeren, moest Jezus naar de wereld komen om het “vieze werk” te doen en de Joden hielpen Hem bij dit werk.
“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof”(Galaten 3:13-14).
“Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen” (Jesaja 53:6).
Godzijdank voor de Joden!
Godzijdank voor Israël!
God houdt vandaag net zoveel van de Joden als in het verleden.
En wie de Geest van God heeft, houdt ook van hun.