Post Image

LOGO

Inbeelding

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus” (Romeinen 10:17).

Maar hoe is dit in de praktijk? Door de macht van INBEELDING!

“Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft (beeldt in), dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden” (Marcus 11:24).

Velen zeggen dat ze “geloven” maar verwaarlozen de macht van INBEELDING en daarom zijn ze gevallen in het geloof.

God Zelf openbaart ons deze macht:

“De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht (ingebeeld) heb, zó zal het geschieden… (Jesaja 14:24)

Er bestaan 4 kenmerken die het leven van een persoon TRANSFORMEREN: Inbeelding, Geloof, Moed en…
Dus, u heeft de prediking van het Woord of de Belofte van God gehoord, u “beeldt zich in” dat u de vervulling van dit Woord of deze Belofte leeft, het geloof wordt geactiveerd, het wordt groter en brengt moed voort voor… wat? Nu komt het vierde kenmerk dat alle verschil maakt: de Gekheid van het Geloof!

Let op:

“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods” (1 Korinthiërs 1:18).

“Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goed behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven” (1 Korinthiërs 1:21).

Vanwege de eerste 3 kenmerken – Inbeelding, Geloof en Moed – brengt de gekheid van de prediking, dit “gekke” Geloof voort dat gekkigheid verricht die God behaagt en de wereld mishaagt.

De gekheid van het geloof helpt ons om de genezing van wat voor soort ziekte dan ook, inclusief de ongeneeslijke ziektes in te beelden (zien). We zien onze familieleden en vrienden die verslaafd zijn, bevrijd worden door de macht van God en dienaren van de Allerhoogste God worden. En het gaat zo maar door…

Weet u nu wat de reden is dat de duivel niet wil dat u naar de UKKG komt? Hier doet de Heilige Geest u “denken” of “inbeelden” wat God kan doen ALS u de moed heeft om het “Geloof dat gek is voor de wereld” op het Altaar te manifesteren.

Het was dit geloof dat David tegen Goliath deed strijden. God was alleen op iemand aan het wachten om de vijanden van Zijn volk te beschamen. Zie dat alles mogelijk was, omdat David zich “inbeeldde” dat hij de reus Goliath versloeg. Waar vinden we dit bewijs?

“De Israëlieten zeiden tot elkander: Hebt gij deze man wel gezien, die daar aankomt? Ja, hij komt om Israël te tarten! (Belofte) Wie hem verslaat, die zal de koning grote rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen, die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart? En het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Aldus zal men de man doen, die hem verslaat” (1 Samuel 17:25-27).

De belofte was zo groot dat David vroeg om het te herhalen zodat hij zich kon “inbeelden” dat hij het leefde. Op dat moment werd het gekke Geloof in hem geboren en hij ging voor “alles of niets”, wat het geloof is dat het fundament werd van de UKGR. Resultaat: met strijden en geduld heeft David de beloftes ervaren en werd zijn leven GETRANSFORMEERD.

Dit is wat God ook in ons leven wil doen ALS dit “gekke” Geloof op het ALTAAR wordt geopenbaard!
Verwacht nu niet de lof van degenen die aan deze wereld behoren, want:

“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn he dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden” (1 Korinthiërs 2:14).

Met dank aan: Bisschop Randal Brito

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*