luz1“Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.” (Efeziërs 5:1-2).
Ik was aan het overpeinzen over deze verzen, over wat de Heilige Geest tegen ons wilde zeggen via apostel Paulus en toen dacht ik aan die mensen die het volgende beweren: “Het offer is niet noodzakelijk” “God behaagt Zich niet met offers” en zelfs “Dat was van de tijd van het Oude Testament; degenen die onder de Genade leven hoeven niet meer te offeren…”
Het is duidelijk dat sommigen zo praten omdat ze niet beter weten; anderen, omdat ze niet geloven en weer anderen, omdat ze niet willen geloven…
Maar mijn eerste vraag is het volgende: Zou er iemand zijn die meer in de Genade van God leefde dan Paulus, toen hij deze brief schreef?
Zie wat hij tegen ons zei: “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen…”
Hij refereert hier naar God-de-Vader.
De volgende vraag is: Waarin kunnen wij God navolgen, oftewel imiteren?
Lucifer wilde als God zijn en werd voor eeuwig vervloekt. Adam at van de vrucht, omdat hem werd gezegd dat hij, als hij dat deed, net zoveel zou weten als God, zodoende verloor hij zijn gehele autoriteit en opende hij de deur voor de zonde.
Het enige waarin wij God kunnen imiteren is in het Offer. Hij gaf Zijn grootste bezit dat hij had, Zijn geliefde Zoon. Hij offerde niet een ster, planeet of zelfs een engel. God gaf het meest kostbare dat hij had en Hij deed dit alles om Zijn doel te behalen, en dat is de behoudenis van het maximale aantal zielen.
Om Zijn imitators te kunnen zijn en om onze doelen te behalen, dienen wij hetzelfde te doen: het meest kostbare dat wij hebben op het Altaar plaatsen, dat houdt onze materiële en fysieke offer in.
In vers 2 praat hij over de totale en persoonlijke overgave en nodigt hij ons uit om de Here Jezus te imiteren, die Zich als offer heeft overgegeven als een aangename geur voor God.
“En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk”
Degene die deze twee dingen doet, zal het perfecte offer maken. Er is geen mogelijkheid dat het fout zal eindigen, omdat God niet faalt. De duivel zal deze persoon niet kunnen aanraken, omdat hij de offerande zelf is die door het Altaar geheiligd wordt en, zodoende, zullen alle gesloten deuren zich openen.
Dat de God van Abraham, Isaak, Israël en de UKGR allen zegent!
Met dank aan: Bisschop Vitor Silva