tesouroDe reden waarom we zoveel christenen hebben gezien met een slecht leven, ligt precies aan het feit dat zij het eeuwige leven WENSEN TE ERVEN.
Dit zijn twee grote fouten die nooit gemaakt mogen worden door degenen die de zegel van de Heilige Geest en het eeuwige leven willen ontvangen:
De eerste fout is het WENSEN.
Wij weten dat er een groot verschil bestaat tussen WENSEN en WILLEN. Degenen die iets WILLEN doen alles wat er nodig is om het te veroveren; zij beklimmen de top van de berg en offeren alles en iedereen op om de aandacht van God te trekken; terwijl degenen die WENSEN hebben, alleen maar doen wat hun uitkomt.
De tweede fout is om te wensen om het Koninkrijk van de Hemelen te ERVEN.
Kijk wat de rijke jongeling aan de Here Jezus vroeg: “En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” (Marcus 10:17) NBG ’51.
Erven houdt in om te ontvangen, verkrijgen of het recht om iets te ontvangen vanwege een erfenis.
Hij was rijk, maar hij was ook jong. Hoe kon hij dan aan zo’n rijkdom zijn gekomen? Hij had het zeker weten geërfd van zijn ouders. Hij had niet gewerkt of geofferd om rijk te worden, hij had alleen maar de rijkdom van zijn familie geërfd en het was niet meer dan rechtvaardig dat hij ook aan de Here Jezus zou vragen hoe hij het eeuwige leven kon BEËRVEN.
Echter, in deze situatie, is de verovering van het eeuwige leven niet zo makkelijk. Als hij het meest belangrijkste “wenste”, dan zou hij ook een opoffering moeten maken van alles wat hij bezat.
Het eeuwige leven, de nieuwe geboorte en de doop met de Heilige Geest kunnen niet geërfd worden. Als dat het geval was geweest, dan zouden alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen… van de bisschoppen en pastors gered en vol zijn van de Heilige Geest. Maar wij weten dat dat niet het geval is. Waarom niet?
“…tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar” (Matteüs 11:12) NBG ’51.
Dus nadat Hij hem herinnerde om gehoorzaam te zijn aan de geboden, kreeg de Here Jezus HEM LIEF en zei: “Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij” (Marcus 10:21) NBG ’51.
U ziet hier dat Jezus hem om alles vroeg, omdat Hij hem LIEFHAD en Hij wist heel goed dat als hij niet de dingen, die zijn hart beheersten, zou opofferen, dan zou hij niet in staat zijn om het eeuwige leven te veroveren. Helaas was die jongeman zo gehecht aan zijn rijkdom en bezittingen dat hij verdrietig besloot om weg te gaan van de aanwezigheid van de Here Jezus.
Doe dat nooit! Niets op deze wereld is of zal belangrijker zijn dan ons eeuwige leven.
Dat God u zegene!
Met dank aan: Bisschop Celso Júnior