Post Image

LOGO

Overwin de negatieve gedachtes

De Behoudenis is niet makkelijk.

Om het te behouden is het noodzakelijk dat we er bewust van zijn dat we werden gered, gered zijn en gered zullen blijven – als we trouw blijven tot het einde.

Daarom dienen we de slechte gedachtes te overwinnen.

Wanneer de Here Jezus praat over de smalle deur en brede weg, hebben wij geen realistische idee van hoe moeilijk de Behoudenis is. Zie Matteüs 7:14
Wij kunnen alleen tegenover de verleidingen, woestijnen en uitdagingen begrijpen hoe zwaar Zijn woorden zijn.

“…En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt” (1 Korinthiërs 10:13).
Één van de geheimen voor het onderhouden van de Behoudenis, is het gebed in geest. Dit dient onmiddellijk te gebeuren wanneer de slechte gedachtes zijn opgekomen.
U dient ze onmiddellijk, zonder woorden, in uw verstand en met geheel uw kracht, weg te sturen.

Bijvoorbeeld, in uw verstand denkt u: “In de Naam van Jezus, wordt vastgebonden!”
Herhaal dit totdat u er vrij van bent.

Gedachtes – slechte of goede – zijn onvermijdelijk.
De goede (volgens het Woord van God) dient u van te genieten.
De slechte, of met de schijn van goede, dient verbannen te worden.
We kunnen niet tegenhouden dat ze komen, maar we hebben macht om ze te bestraffen.

Als de slechte gedachtes komen en wij niet onmiddellijk weerstand bieden, winnen zij kracht en kunnen zij een risico vormen voor het gezond verstand en als gevolg daarvan, de Behoudenis.

Hoe langer ze daar blijven, hoe moeilijker het wordt om ze te onderdrukken.

Daarom dient de actie, door middel van een korte mentale gebed, onmiddellijk te zijn.

Voeg hier het dagelijkse gebed aan het begin en einde van de dag aan toe:

“Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen (Matteüs 6:9-13).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*