luz-1-706x432“Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou” (Johannes 6:60-64).
De mens probeert van God of Zijn Woord te vluchten. In de Bijbel kunnen wij in deze lijst van vluchters twee zeer bekende personages vinden: Adam en Jona.
Adam was de eerste in alles, zowel qua schepping als qua zonde en het vluchten van God.
“Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof” (Genesis 3:8).
Jona probeerde van God te vluchten. Hij dacht dat God in Jafo was waar Hij met hem sprak, maar dat Hij niet in Tarsis zou zijn, waar hij naartoe zou vluchten. Maar God was in Nineve, in Tarsis, in de boot, op de bodem van de zee, binnen de grote en de kleine vissen, kortom, God is Omnipresent (hij was overal tegelijkertijd).
Als Jonas zich zou verbergen in de diepten der zee zou de hand van de Heer hem alsnog vinden. Al zou hij opstijgen naar de Hemel, toch zou God hem vinden. Al zou hij zich verbergen in de meest verborgen en diepe grot die er bestaat, desondanks zou het Licht van God hem daar vinden, zoals beschreven staat in psalm 139.
De reden waarom de mensen van God doen vluchten is het volgende: Hij is de ABSOLUTE WAARHEID!
Wat is een absolute waarheid? De absolute waarheid is de waarheid die waar is op elk tijdstip en plaats. Hij is waar voor één persoon en waar voor allen. Bijvoorbeeld: dat allen zuurstof nodig hebben is een ABSOLUTE WAARHEID!
In het geval van de discipelen vluchtten zij voor de LERINGEN van Jezus. De prediking zijn wonderbaarlijk, omdat zij openbaringen zijn van het Goede Nieuws of de Goede Boodschap, die refereert naar de beloften van zegens voor degenen die hun geloof daarvoor gebruiken. De prediking brengt de wonderen van God, de tekenen, die zo noodzakelijk zijn zodat deze ongelovige wereld zich tot God aangetrokken voelt.
De bediening van Jezus was altijd gebaseerd op een driepoot: Prediking, Goddelijke Tekenen en Onderwijzing.
Bisschop Macedo begon in maart een dienst van Onderwijzing, en ik ben er zeker van dat het honderden en duizenden mensen over de gehele wereld heeft geholpen. Maar op een gegeven moment gebruikte de Heilige Geest hem om het volgende te zeggen: “Als u zich niet goed voelt bij hetgeen hier onderwezen wordt, dan hoeft u volgende week NIET te komen, omdat deze bijeenkomst NIET voor u is!”.
Dit is heel sterk!!!
Meteen herinnerde ik me deze passage waarin de discipelen vluchten van het Onderwijs, oftewel, de openbaring van de ABSOLUTE WAARHEID van God.
In Johannes 8:32 lezen wij:
“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”
Zonder DE WAARHEID te kennen zal een persoon, ook al manifesteert hij niet met boze geesten, nooit bevrijd worden, omdat hij het niet zal kunnen praktiseren!
Het Onderwijs van de WAARHEID, net zoals het accepteren ERVAN, brengt een volk voort dat gedefinieerd is in het geloof, wiens levens vierentwintig uur, elke dag van hun leven, op het ALTAAR is. Logisch, want degene die de WAARHEID accepteert wordt de WAARHEID zelf.
Zoals bisschop Macedo die zondag sprak, sprak Jezus ook tegen Zijn discipelen, Hij stimuleerde ze om hun geloof te definiëren, voor eens en voor altijd:
“Van toen af (Onderwijs) keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.
Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan?” (Johannes 6:66-67).
Wie de onrechtvaardigheid, leugen en zonde niet wil verlate zal vluchten van de WAARHEID. Daarnaast houdt hij niet van het Onderwijs!
Beste lezer, naast het feit dat het Onderwijs alle Goddelijke processen in onze levens “versnelt”, stabiliseert het ook onze veroveringen van het geloof. Denk daarover na!
Dat God jullie zegene!
Met dank aan: bisschop Randal Brito