CenakelSommige mensen hebben ons gevraagd waarom de Universele Kerk een monument bouwde dat lijkt op de Omar Moskee, wat een symbool is van het Islam.
Het is niet onze intentie om religieuze monumenten te bouwen. De hele structuur van de replica van de Tempel van Salomo in São Paulo is zodat de mensen terug kunnen keren naar de Bijbelse tijden en geabsorbeerd worden door een puur geloof, zonder enige religieuze besmetting, iets dat Gods aandacht trekt en resultaten brengt. De Tempel zal open zijn voor mensen van alle religies. Het zal zijn voor degenen zijn die een ontmoeting willen met de Almachtige, de God van Abraham, Isaak en Israël.
Wanneer wij een panoramische foto van Jeruzalem zien, dan kijken wij al heel gauw naar de gouden koepel die tussen de huizen staat met muren eromheen gebouwd.
Maar die moskee heeft weinig te maken met het ware verhaal van wat er gebeurde in deze plaats. Om preciezer te zijn, de plaats onder deze moskee.
Daar bevindt zich de Berg Moria. Dit is waar God Abraham testte en bij zichzelf zwoer dat Hij zijn nageslacht zou zegenen en vermenigvuldigen.
“Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee…” (Genesis 22:16-17).
Jaren later offerde David op een stuk land op deze berg.
“Dit alles geeft Arauna, o koning, aan de koning. Voorts zeide Arauna tot de koning: De HERE, uw God, moge in u behagen hebben. Maar de koning zeide tot Arauna: Neen, maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen, want de HERE, mijn God, wil ik geen brandoffers brengen, die mij niets kosten. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sikkels zilver. En David bouwde daar een altaar voor de HERE en bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de HERE Zich verbidden ten gunste van het land, en de plaag werd van Israël weggenomen” (2 Samuël 24:23-25).
Salomo bouwde de Eerste Tempel daar en toen hij hem toewijdde aan God, presenteerde hij offers.
“De koning en het gehele volk offerden slachtoffers voor het aangezicht des HEREN. Koning Salomo offerde een slachtoffer van tweeëntwintigduizend runderen en honderdentwintigduizend stuks kleinvee. Aldus hebben de koning en het gehele volk het huis Gods ingewijd” (2 Kronieken 7:4-5).
De val van Israel begon ook op die plaats, toen zij stopten om God te eren met hun offers. Jeruzalem werd geplunderd, de Tempel werd vernietigd en het volk werd als gevangenen meegenomen naar Babylon (zie 2 Koningen 25).
Begeleid door God, keerde Zerubbabel terug naar Jeruzalem en richtte, samen met andere mannen, nogmaals het Altaar en de Tempel die verwoest werd op, waar zij offerden voor God.
“En de HERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de HERE der heerscharen, hun God…” (Haggai 1:14).
De Here Jezus eerde de Tempel en joeg de kooplieden weg die de heilige ruimte binnendrongen voor hun eigen gewin.
“En Hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt” (Lucas 19:45-46).
Zie wat voor een reeks gebeurtenissen op die plaats plaatsvonden. Het is onmogelijk om alle gebeurtenissen op te noemen, maar wij kunnen werkelijk een hoop leren van alle gebeurtenissen die in de Bijbel zijn opgenomen.
Wanneer de mensen het Cenakel van de Tempel bezoeken, dan zullen zij begrijpen dat de ware geschiedenis van Israël niets te maken heeft met de gouden koepel; maar juist met hetgeen eronder ligt.
De ronde vorm van het Cenakel doet denken aan een berg, Berg Moria. Net zoals de Tempel op de originele Tempel lijkt en de algemene structuur lijkt op de Stad van Jeruzalem.
En dit is precies wat ons doel was voor deze plaats.
Wanneer mensen het Cenakel zullen bezoeken, zullen zij in staat zijn om terug in de tijd te gaan en ieder detail van de elementen van de Tempel in zich op te nemen – de essentie van een oprecht, puur en aangenaam geloof voor God. Het geloof van Offer.
Met dank aan: pastor Miguel Lacerda