Post Image

LOGO

Wat wij Geloven

Wij geloven dat het Oude en Nieuwe Testament volledig zijn geïnspireerd door God en zien hen als enige ware leefregels voor het leven en het geloof.

Wij geloven in één enkele God die voor eeuwig bestaat in drie personen – Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest in de maagd Maria en waarlijk God is en een waarlijk Mens.

Wij geloven dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld: Dat de mens zondigde en hierdoor de lichamelijke en geestelijke doodstraf op zich bracht en dat alle mensen een zondige aard beërven.

Wij geloven dat de Here Jezus als een plaatsvervangend offer voor ons stierf en dat allen die in Hem geloven, gerechtvaardigd zijn door Zijn vergoten bloed.

Wij geloven in de opwekking van de Here Jezus, Zijn hemelvaart en Zijn tegen-woordige leven als onze Hogepriester en Middelaar.

Wij geloven in de persoonlijke terugkomst van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.

Wij geloven dat wie zich van hun zonden berouwen en zich door het geloof aan de Here Jezus Christus vasthouden, wedergeboren worden door de Heilige Geest en kinderen van God worden.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest die de gelovigen versterkt voor de bediening, gevolgd door bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest.

Wij geloven in de aan God gewijde bediening van apostel, profeet, evangelist, pastor en leraar.

Wij geloven in de opstanding en het eeuwig leven voor de rechtvaardigen en in de opstanding en het oordeel voor de onrechtvaardigen.

Wij geloven dat de ware Kerk bestaat uit hen die zijn vrijgekocht door de Here Jezus en herboren zijn uit de Heilige Geest: Dat de Kerk hier op aarde het karakter zou moeten overnemen van de eerste Kerk.

Wij geloven
dat de Here Jezus twee bevelen gaf: De doop in het water en het Heilig Avondmaal om in acht te nemen als handelingen van gehoorzaamheid en als een voortdurende getuigenis van het Christelijk geloof.

Wij geloven dat wonderbaarlijke genezing onderdeel is van het Evangelie van heden net zoals in het verleden.

Wij geloven dat de Bijbel ons leert dat zonder heiliging, geen mens God kan aanschouwen.

Wij geloven
dat geloof zonder werken een dood geloof is en verzorgen daarom ook sociaal werk.