deserto-706x432De Hebreeën leefden meer dan 400 jaar als slaven in Egypte. Vernederd en ver van God smeekten zij om hulp, omdat zij het niet meer verdroegen om te lijden.
God stuurde zodoende Zijn dienaar om de bevrijding van de Hebreeën te verkondigen en hun naar het Beloofde Land te leiden.
En zo gebeurde het. Na Gods epische manifestatie in Egypte voor de bevrijding van het volk, waren miljoenen Hebreeën, die nu vrij waren, op reis door de woestijn. Een reis richting een belofte, richting het Beloofde Land.
Op de Berg Sinaï werd een verzoek, die allen verwonderde, aan Mozes gesteld. God wilde onder het volk wonen en droeg Mozes op om een Tabernakel te bouwen zodat Hij samen de Hebreeën kon wonen en hen door de woestijn kon leiden. En zo bleven zij 40 jaar lopen.
Velen twijfelden, klaagden, hadden er spijt van dat ze Egypte hadden verlaten en stierven onderweg. Weinigen betraden het Land van melk en honig. Voor degenen die volhardden is Jeruzalem nu hun woonplaats.
Vandaag de dag is het niet anders.
We leefden als slaaf van de zonde, geboeid door de schuld en bedekt met het vuil dat deze wereld over ons heen gooide. We waren als levende doden, ver van de Allerhoogste. Totdat wij om hulp riepen en Hij ons de Bevrijder stuurt. De Woorden van Leven die wij hoorden, zorgden ervoor dat het geloof, dat in ons sluimerde, werd opgewekt.
Onze Bevrijder, de Here Jezus, redde onze zielen uit de slavernij van de zonde en beloofde ons het Eeuwig Leven te geven in de Hemelen. We begonnen dus aan een reis naar deze wereld. We strijden dag na dag tegen onze eigen ik, tegen onze wil en tegen de zonde. We wandelen dag na dag door deze droge woestijn, richting het Eeuwige Leven.
En zoals God de wens bekend maakte om onder het volk in de woestijn te wonen, openbaarde Hij Zijn immense wens om in een ieder van ons te wonen door middel van de Heilige Geest!
Deze keer blijft Hij niet in een Tabernakel, maar in ons lichaam. Ja, God de Allerhoogste zal niet onder ons zijn, maar in ons. En als wij hiernaar streven met het gehele hart, worden wij vol met de Heilige Geest!
Net zoals de Hebreeën, lopen allen die op een dag bevrijd werden van de slavernij van de zonde, door de kracht van het geloof door deze “woestijn” genaamd ‘wereld’. We lopen richting de Eeuwige Behoudenis, het Nieuwe Jeruzalem. Maar net zoals de Hebreeën twijfelden, klaagden en ernaar verlangden terug te keren naar Egypte, zijn er vandaag de dag helaas veel ex-slaven die verdwalen in deze woestijn, omdat zij de ondersteuning, die zij nodig hebben om de wereld te overwinnen, nog niet ontvangen hebben, de Heilige Geest.
Dat wij ons in deze 21 dagen Vasten ons zullen concentreren op hetgeen werkelijk belangrijk is, het ontvangen van de Heilige Geest. Maar, hiervoor dient de persoon te stoppen met twijfelen, klagen, of naar achteren kijken, en boven alles ernaar verlangen om de woonplaats van de Allerhoogste te worden.
Met dank aan: bisschop Miguel Peres