storm“En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” (Marcus 4:35-41).
De Here Jezus zei: “Laten wij oversteken naar de overkant.” Er kon niets in die boot gebeuren om hem tegen te houden zijn bestemming te bereiken, omdat het Woord van God daar was. Hetzelfde gebeurt met degene die het Woord van God heeft, niet op zijn lippen, maar in zijn ziel.
Het Woord van God is God zelf. Hoe kan men zinken door dit Woord? De discipelen waren daar niet aandachtig op, zij konden dat trouwens ook niet. Zij waren samen met de Here Jezus, zagen de wonderen, maar kenden Hem nog niet. Dat werd goed zichtbaar toen zij, toen de storm ging liggen, aan elkaar vroegen: “Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?”
Zij zaten in dezelfde boot met Iemand van wie zij, persoonlijk gesproken, van binnen helemaal niets wisten.
Veel mensen zitten in de kerk en hebben zelfs wonderen gezien en ontvangen, maar ten tijde wanneer de problemen komen, tonen zij dat er alleen maar sprake was van een verbetering in hun leven, een paar zegens die door het geloof veroverd werden, maar zij hebben niets te maken met iemand die echt van God is, uit Hem geboren is en door de Geest van de Here Jezus zelf gevormd is. Dat verklaart waarom, ten tijde van de stormen, zij zo zwak en angstig handelen tegen hun tegenslagen.
Nadat de discipelen zich bekeerden en gedoopt werden met de Heilige Geest, waren de manifestaties van Gods macht niet meer de reden voor verwondering voor hun. Het wonder zat nu in hun binnenste. De bron van Levend Water dat eeuwig vloeit.
Met dank aan: bisschop Gonçalves