En de hemelen werden geopend…
“Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen”(Matteüs 3:16) NBG 1951.
Dit is niet voor de nieuwsgierigen of avonturiers, noch voor de hypocrieten, religieuzen of wereldse mensen.
De Geest van God is voor degenen die leeg zijn van binnen, de armen en, bovenal, voor degene die dorst hebben naar de Hemelse leiding. Voor degenen die lopen zonder een richting en op zoek zijn naar iets dat beters is dan alles wat deze wereld kan bieden.
Jezus werd op een speciale missie gestuurd. Hij moest echter wel een prijs betalen. Hij offerde. Hij gaf zijn familie, jeugd, liefdesleven en vriendschappen op, zodat Hij Zijn missie kon volbrengen. En als Hij de leiding van de Heilige Geest nodig had om Hem te begeleiden, stel u zich dan eens degenen voor die Zijn wil en werk wensen te doen!
Het allerbelangrijkst was dat Zijn verstand en hart al geïnspireerd waren door de Heilige Geest, zelfs voordat Hij Hem had ontvangen.
Hetzelfde zal gebeuren met allen die helemaal verzonken zijn in het geloof van de Vasten van Daniël.
Denkt u dat het verlangen dat u heeft om de Heilige Geest te ontvangen uit het niets kwam? Nee! Duizendmaal nee!
Dit werd in u geplant door de kracht van de Geest van God.
“…want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Fillipenzen 2:13) NBG 1951.
Zodoende zullen de hemelen, zoals ze geopend werden voor Jezus, ook voor u geopend worden, zodat u dezelfde Geest van God kunt ontvangen.
Ten slotte, is dit de belofte van de Here Jezus aan Zijn volgelingen.
Zeer waarschijnlijk, zult u niet een duif op uw hoofd zien landen, noch iets voelen of zelfs niet in vreemde tongen praten. Dat maakt niet uit. Dit alles is irrelevant.
Wat belangrijk is: dat er sprake is van totale afstand van de wereld (geestelijk vasten) en oprechtheid in het zoeken van de Heilige Geest, dan is er sprake van geloof. En als er geloof is, dan zijn de hemelen al geopend over uw hoofd.
Bovendien:
“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat” (2 Kronieken 16:9) NBG 1951.
Observatie: Zoek op dit moment een afgezonderde plaats. Zeg dan het volgende gebed op:
Mijn God en mijn Vader, ik kom in uw aanwezigheid, in de naam van de Here Jezus Christus, om de belofte, die zegt dat de Heer in de laatste dagen Zijn Geest over al het vlees zou storten, te zoeken en te ontvangen. Johannes de Doper leerde dat de Here Jezus Degene is die met de Heilige Geest doopt. Dus smeek ik, mijn Heer, mijn Redder en mijn God, doop mij NU MET UW GEEST.!
Amen.
Bisschop Edir Macedo