coracao-706x432Cardiologie is het medische specialisme dat zich toelegt op het opsporen, onderzoeken en behandelen van ziekten van het hart.
Als u de wens hebt om het Koninkrijk van God te zien, dan dient u, geestelijk gesproken, een chirurgische harttransplantatie te ondergaan.
De transplantatie van het hart is een chirurgische procedure, dat wordt uitgevoerd bij hartpatiënten wiens hartziekte zich in een vergevorderde fase verkeerd. Het is de meest effectieve medische behandelwijze om het leven van mensen met een hartziekten, die zich in terminale fase bevinden, te kunnen verlengen.
Jezus, onze Cardioloog van het geloof, zegt:
“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3).
Wederom geboren worden is niets meer niets en minder dan een transplantatie van het hart. Een kind wordt geboren met een geestelijk gezonde hart. Gedurende zijn kindertijd is hij puur en rein, maar wanneer hij de leeftijd bereikt van keuzes kunnen maken, begint het kind natuurlijkerwijze ziek te worden vanwege de verschijning van kwaadaardigheid, leugens, leed, ontucht, kortom, de besmetting van deze wereld. Daardoor komt de noodzaak om het hart te vervangen met een nieuwe hart, gegeven door God zelf.
“Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezechiël 36:26).
De Heilige Geest is de Enige Chirurg die in staat is om deze operatie met 0% risico te verrichten.
Uw lichaam zal geen afstoting ervaren van het hart dat getransplanteerd werd, integendeel, u zult een nieuw en eeuwige leven hebben en God zal Zich krachtig tonen tegenover alle strijden die komen gaan.
“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben” (2 Kronieken 16:9).
Als u een hart hebt dat ziek, moe en overbelast is, dan kan de Here Jezus, de Cardioloog van het geloof, deze operatie nu verrichten, op dit moment dat u deze boodschap leest. U dient enkel een oprecht gebed te doen en u 100% over te geven in Zijn handen en Hem verzoeken om een nieuw hart.
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28).
Doe dit nu, ga, God is met u!
Dat Hij allen zegene.
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa