Geboren uit de Heilige Geest en doop met de Heilige Geest
Dit zijn twee verschillende dingen. Echter, de doop met de Heilige Geest is afhankelijk van geboren zijn uit de Geest.
De Vasten van Daniël heeft als doel om twee hoofdpunten te bereiken:
Ten eerste, de oprechten leiden naar de nieuwe geboorte.
Dat wil zeggen, geboren worden uit de Heilige Geest.
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God (uit de Geest van God) geboren zijn (Johannes 1:12-13) NBG’51.
Jezus zei: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest (Johannes 3:6) NBG ’51.
Ten tweede, degenen die al uit God geboren zijn te leiden naar de doop met de Heilige Geest.
“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen… en zij werden allen vervuld met de heilige Geest…” (Handelingen 2:1-4) NBG ’51.
Degenen die vervuld werden met de Heilige Geest op Pinksterdag waren al uit God geboren.
Apostel Paulus had alleen de autoriteit om handen op mensen te leggen en de doop met de Heilige Geest te ministreren, nadat hij er zeker van was dat die discipelen uit God geboren waren. Kijk maar:
“En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.”
“Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden”(Handelingen 19:2-6) NBG ’51.
Kunnen mensen die in de zonde leven de Heilige geest ontvangen?
Kunnen degenen die een slaaf zijn van de zonde de Heilige Geest ontvangen?
Nee, nee en nogmaals nee!
Hoe kan Jezus iemand die in de zonde leeft en ervan houdt vervullen met Zijn Geest?
Dat zou een complete tegenstelling zijn; het zou zijn alsof een rechtvaardige persoon het eens zou zijn met een onrechtvaardige handeling.
Ten eerste, moeten zij sterven voor de zonde en zich bekeren.
Ten tweede, moeten ze de Here Jezus aanroepen voor hun behoudenis.
Deze acties van geloof zullen de bereidheid en oprechtheid aan de Heilige Geest tonen, die – op zijn beurt – over de persoon zal komen om het wonder van de nieuwe geboorte te verrichten.
Kijk wat er in het verleden gebeurde:
Nadat de apostel Petrus hun op hun zondes toonde, vroegen de Joden hem:”Wat moeten wij doen?”
Waarop Petrus tegen hun zei: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen (Handelingen 2:37-38) NBG ’51.
Dit betekent dat u eerst berouw moet tonen (nieuwe geboorte) en dan zult u de gave van de Heilige Geest (de doop met de Heilige Geest) ontvangen.
Berouw tonen is geen gevoel van wroeging.
Berouwen is uw zondes te erkennen en ze onmiddellijk te verlaten. Daarna leert u hoe ze te haten en van ze weg te rennen.
Nogmaals: De Doop met de heilige Geest gebeurt alleen na de nieuwe geboorte.
Kan een oprecht persoon geboren worden uit de Geest en meteen daarna de doop met de Heilige Geest ontvangen?
Natuurlijk!
Wie kan een handeling van God stoppen?
Bisschop Edir Macedo