Een bepaald bezit als garantie plaatsen voor een betaling is iets heel normaals geworden in de samenleving. Dit gebeurde al in de tijden van Paulus die, geleid door de Heilige Geest, gebruik maakte van deze gewoonte om de christenen in Efeze te informeren over hun veelbelovende en eeuwige toekomst.
“…nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid” (Efeziërs 1:13-14) NBG ’51.
In wat simpelere woorden kunnen we het volgende lezen:
“…u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid” (Efeziërs 1:13-14) NBV.
Het is duidelijk dat deze tekst niet gericht is op de namaak of vleselijke christenen. Maar alleen op degenen die uit de Geest geboren zijn.
Het is heel glorieus om in het geloof te leven dat het offeren van de wil van het vlees, omwille van de Here Jezus, deze onmiddellijke compensatie tot gevolg heeft.
We hebben Jezus niet gezien, noch hebben wij Hem gevoeld of aangeraakt. Wij hebben de Hemel niet gezien en ook geen engelen, kortom, helemaal niets…
Het enige wat wij hebben is de garantie van de eeuwigheid en een intieme overtuiging.
Dit soort zekerheid werd al geprofeteerd door Jezus, toen Hij zei: “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven” (Johannes 20:29) NBG ’51.
Dus als de Persoonlijke Schat van God hebben degenen die uit de Geest zijn geboren Deze Zegel van de Garantie. Terwijl ze aan deze wereld worden uitgeleend om Zijn werk, om andere mensen te redden, uit te voeren, hebben zij de Heilige Geest van de Belofte die in hun geest getuigt over de redding door de terugkomst van de Here Jezus.
Ze zijn eigendom van Zijn heerlijkheid.
Bisschop Edir Macedo