cadeira-706x432“Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes” (Matteüs 23:1-2).

Mozes was de man die door God werd gekozen om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij in Egypte, die 430 jaar heeft geduurd. De intentie van de Allerhoogste was om van dat volk een grote natie te maken op de aarde, daarom gaf Hij hen Zijn Wetten en Statuten om te gehoorzamen en generatie na generatie te bewaren.
Mozes ontving Goddelijke Wetten en gaf die door aan het volk. Geheel Israël respecteerde hem en volgde zijn instructies op, omdat zij hem erkenden als een autoriteit die door God Zelf werd opgericht om hun naar de Waarheid te begeleiden.
Het is interessant om te zien dat Jezus Zich niet tot de religieuzen richtte, maar wel tot de schare en Zijn discipelen. Hij wilde hun waarschuwen voor de voornemens van de schriftgeleerden en Farizeeën, die zichzelf als hoeders met de autoriteit van Mozes hebben aangesteld. Zij willen dat alle Israëlieten hun zagen als vervangers van Mozes, als degenen aan wie de missie werd doorgegeven om hen te leiden tot gehoorzaamheid aan de Wetten van God. De stoel van Mozes was de meest prominente en gerespecteerde positie van allemaal, daarom werd het zo felbegeerd en gewenst door degenen die die macht wilden, om zichzelf te verwennen.
Zie wat Jezus zei over het karakter van deze mannen:

“Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet” (Matteüs 23:3).

Hier ligt het grote verschil! Mozes hield de Goddelijke autoriteit niet omdat hij simpelweg het volk leerde om de wetten van de Allerhoogste te gehoorzamen, maar, boven alles, omdat hij een voorbeeld was van gehoorzaamheid en respect aan de geboden van de Heer.
De schriftgeleerden en Farizeeën waren verre hiervan. Ze waren slechts oneerlijke mannen en profiteurs. Zij hadden geen enkel respect of aandacht voor wat heilig was. De problemen van het volk interesseerden hen weinig of niet, mits het goed met ze ging of er niets ontbrak. Hoe kunnen zulke mensen, met zulke bekrompen en egoïstische intenties de goedkeuring van God hebben?
De ware dienaren van de Here Jezus zijn waar Hij is, en dat is onder de gekwelden, wanhopigen, verworpenen, verslaafden, zieken, gedeprimeerden, verongelijkten en vernederden. Dit is de positie en de plaats waar de dienaar van God dient te zijn. Jezus gaf Zijn troon naast de Vader op om naar deze wereld te komen en te leven onder de verlorenen. Hij gaf alles van Zich om ons de Behoudenis te geven. Daarom heeft de Vader Hem geëerd!
Hij eerde ook degenen die Zijn geliefde Zoon hebben gediend. Degenen die niet bezorgd waren om hun eigen leven, noch hun eigen families. Degenen die niet het voornemen hadden om gezien en geprezen te worden door mensen, maar het enige wat zij willen, en hun plezier biedt, is het redden van zielen voor het Koninkrijk van God.
Bisschop Edir Macedo