Israël was het beeld van mislukking.
Hun angst voor de vijandige cholera dwong hun om hun huizen en bezittingen te verlaten om in holen, grotten en schuilplaatsen in de bergen te wonen.
Echter, in hun korte tijd van vrede, zaaiden zij.
Maar tijdens de oogst kwamen de vijanden met volle kracht.
De Midjanieten verenigden zich met de Amalekieten en de overige stammen van het oosten en streden tegen Israël en, net als sprinkhanen, vernietigden zij de gehele oogst.
Tot het punt dat zij geen enkel voedingsmiddel achterlieten, noch stieren, noch schapen niet eens de ezels werden achtergelaten. Helemaal niets bleef over.
De bodem van de put van Israël was zo diep dat zij geen andere keuze hadden dan om de God van hun voorouders aan te roepen.
Hun vernedering en aanroeping raakten het hart van God aan.
En de Almachtige koos Gideon uit om Zijn eerstelingen te bevrijden.
Het criterium die door de Heer wordt gebruikt om Zijn dienaren uit te kiezen, is interessant om op te merken.
Gideon was de meest opstandige man van Israël.
Zijn haat tegen de vijanden bracht de opstand voort.
Maar hij wist niet hoe hij daarvan gebruik moest maken, hoe hij die energie moest gebruiken.
Toen verscheen de Engel van de Heer aan hem en gaf hem een woord.
De mensen die ons haten dienen niet het doel van onze haat te zijn, maar de onreine geesten die hun hebben gebruikt.
Gideon had dat onderscheidingsvermogen niet.
Toen hij van de Engel van de Heer hoorde dat de Heer met hem was, toonde hij, onmiddelijk, zijn opstand en antwoordde Hem op een toon van ongeloof:
“Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd?” (Richteren 6:13) NBG ’51.
Zo’n reactie karakteriseert heel goed het soort persoon dat ideaal is om door God gekozen te worden om tegen de hel te strijden.
Zo goed zelfs dat in plaats van bestraft te worden voor zijn brutaliteit, de Engel zijn roeping bevestigde door te zeggen:
“Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers?” (Richteren 61:14) NBG ’51.
Dit betekent: de woede van Gideon was zijn kracht.
De Heer heeft de opkomst van onze vijanden toegelaten, zodat de woede van ons geloof gemanifesteerd kon worden.
Wees gezegend in overvloed,
In de Naam van de Here van de Heerscharen, Jezus Christus!
Bisschop Edir Macedo