Als een gave van de Heilige Geest is het bovennatuurlijk geloof de macht van God in het binnenste van degenen die nederig van geest zijn (zie Matteüs 5:3).
Wat het geloof betreft bestaat er geen min of meer.
De persoon heeft het of hij heeft het niet.
Omdat het een Goddelijke gave is, is het geloof persoonlijk en kan het aan niemand worden uitgeleend.
Jezus sprak door middel van gelijkenissen zodat degenen wiens harten gesloten waren, zoals de hoogmoedigen en hypocrieten, de hoofdpriesters en de Farizeeën het niet konden begrijpen (zie Marcus 4:11 en Lucas 8:10).
Dit bevestigd dat het bovennatuurlijk geloof niet voor iedereen is (zie Jesaja 53:1).
Voor degenen aan wie het geopenbaard is, is het de macht van God in hun binnenste.
Het maakt niet uit of het groot of klein is.
Zoals een korrel zand in een oester komt en zich daarbinnen ontwikkelt tot een parel van grote waarde, zo zit het geloof dat van God komt in het binnenste van de nederige persoon, klaar om te exploderen en de onmogelijke dromen mogelijk te maken.
Vanwege zijn onmeetbare waarde, neemt het geloof bezit van alles.
Inclusief een nieuw leven.
De grootste kwaliteit van het geloof is dat het persoonlijke eigenschappen afgeeft om God, de bron van het geloof, te kunnen behagen.
Hoe groot de zondaar ook kan zijn, de macht van het geloof is voldoende om de dingen die niet bestonden te doen ontstaan.
Maar er is moed nodig om het uit te oefenen. Zo niet, dan zal het niet baten.
Bisschop Edir Macedo