Het Koninkrijk van God wordt gekarakteriseerd door rechtvaardigheid.
Het koninkrijk van de hel wordt gekarakteriseerd door onrechtvaardigheid. En dat is de reden geweest van de scheiding tussen het schepsel en de Schepper.
God-de-Vader koos Abraham om een koninkrijk van rechtvaardigheid voort te brengen. Het zou het verschil zijn van de andere volken op Aarde.
Zo werd het koninkrijk van Israël opgericht. Maar dit koninkrijk verbrak ook zijn verbond met de Schepper.
Vanuit Israël bracht de Here God Zijn Zoon op de wereld. Vanuit Hem werd het Koninkrijk van God op Aarde voortgebracht. Dit Koninkrijk wordt gevestigd in de harten van Zijn volgelingen.
Wanneer ze zijn regels, wetten, geboden of het Woord van Jezus gehoorzamen, dan worden de volgelingen inwoners van het Koninkrijk van God. Wanneer er echter sprake is van ongehoorzaamheid, worden ze onmiddellijk uit het Koninkrijk geworpen vanwege hun eigen opstandigheid.
Het Koninkrijk van God hier op Aarde is de Kerk die opgebouwd is uit leden die gehoorzaam zijn aan het Hoofd, de Here Jezus.
Toen God-de-Zoon naar de Hemelen opsteeg, nam Hij plaats aan de rechterzijde van God-de-Vader. En Hij zond de God-de-Heilige Geest om “Hem te vervangen” bij het leiden van dit Koninkrijk of Kerk.
Dus de leden van dit Koninkrijk of Kerk leven onder de leiding van het Hoofd door middel van Zijn Heilige Geest.
Het is onmogelijk dat een lid van het Lichaam van de Here Jezus leeft zonder de discipline, orde en gerechtigheid van het Koninkrijk van God.
Als er ongehoorzaamheid is aan het Woord dat van het Hoofd komt, dan komt dat omdat die persoon geen deel uitmaakte van Zijn Lichaam.
Het lid van het Koninkrijk van God is gedisciplineerd, draagt het karakter van Zijn Heer met zich mee, houdt van de gerechtigheid en en strijdt daarvoor.
“Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Matteüs 5:20) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo