Na de Schepping, maakte God Adam en Eva zodat zij Zijn Koninkrijk op Aarde konden ontwikkelen.
Zij faalden en het Koninkrijk van God op Aarde moest wachten.
Vanwege geestelijke en morele corruptie moest de Heer de mensheid vernietigen en alles opnieuw beginnen met Noach en zijn familie.
Maar ook zij faalden en de menselijke corruptie overwon.
Nogmaals kon het Koninkrijk van God op Aarde niet worden ingehuldigd.
Zodoende riep de Heer Abraham om via hem een natie te stichtten die anders was dan de andere naties.
Een koninkrijk waar de Gerechtigheid heerste en Zijn volk diende als een referentie van God op Aarde.
Maar ook de nakomelingen van Abraham faalden en het Koninkrijk van God op Aarde moest weer wachten.
Uiteindelijk zond God Zijn Zoon Jezus, omdat Hij Zijn Koninkrijk niet kon vestigen door de mensheid, om Zijn Koninkrijk, in het hart van degenen die Het wilden, te vestigen.
De Here Jezus begon Zijn Koninkrijk op Aarde met twaalf apostelen.
De inwoners van het Koninkrijk van God, ook wel genaamd de Kerk, zouden door de Geest van God geleid worden.
Dat is de reden waarom Petrus zijn brief, die hij schreef aan de ware discipelen van Jezus, begon door te zeggen:
“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9) NBG ’51.
Dus de leden die de ware Kerk van de Here Jezus Christus vormen verdedigen geen enkele vlag van een geloofsgemeenschap.
Zij verdedigen in plaats daarvan hun gemeenschap met God-de-Vader, door middel van God-de-Zoon, onder de leiding van God-de-Heilige Geest;
Zij verdedigen hun behoudenis;
Zij verdedigen hun kindschap van God;
Zij verdedigen hun karakter van een priester (dienaar) van de Allerhoogste;
Zij verdedigen de rechtvaardigheid van het Koninkrijk van God;
Zij verdedigen het feit dat zij het exclusieve eigendom van God zijn;
Kortom, zij verdedigen hun bovennatuurlijke geloof.
Men noemt dit leven, en leven in overvloed
Bisschop Edir Macedo