Wanneer we iets aan God vragen, dan beantwoordt Hij ons niet vanwege onze tranen, onze behoeftes of onze pijn. Hij handelt volgens ons geloof, wat het enige “ruilmiddel” is met God. Hierdoor, ontvangt degene die gelooft, en degene die niet gelooft ontvangt niet! Dit wordt uitgelegd door de woorden van de Here Jezus: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen…” (Marcus 16:17 NBG 51).
Wanneer we zoeken om een relatie te beginnen met God, dan kunnen de liefdadigheidswerken of het religieuze leven niet het hoofdpunt zijn, “want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6 NBG 51).
God behaagt Zich, voornamelijk, door de handelingen van geloof, omdat de mens op deze manier toont dat hij afhankelijk van Hem is en dat hij Zijn Woord helemaal gehoorzaamt. Velen, echter, denken dat ze automatisch de aandacht van de Heer trekken, omdat ze trouwe participanten zijn van liefdadigheid en vriendelijkheid. Ze verwachten, oprecht, dat God hun beloont vanwege hun handelingen.
Maar het is niet zo! En het is vanwege dit soort manier van denken dat veel mensen lijden, ondanks hun geloof in de Here Jezus. Voor de Heer, is de zonde de meest vieze handeling van de mensheid, maar Hij geeft ons de vergeving door het geloof. Dus, zoals wij het geloof nodig hebben om vergeven te worden van onze zondes, zo is het ook niet anders om Zijn voordelen in bezit te nemen. Wat is makkelijker om te veroveren! Het eeuwige leven of de materiële beloftes? Wie het geloof niet heeft om de materiële dromen te realiseren, heeft ook niet het geloof om de geestelijke dromen te realiseren.
Als voorbeelden van het geloof, herinnert de Here Jezus ons aan de grote hongersnood in de tijd van Elia. In die tijd werd de profeet alleen maar naar een weduwe die in Sarepta woonde gestuurd en naar niemand anders. In de tijd van Elisa waren er veel melaatsen, maar alleen maar Naäman werd genezen. Kijk maar:
“Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch Ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër” (Lucas 4:25-27 NBG 51).
Vanwege welke reden werden alleen maar deze mensen bevoordeeld? Omdat er, in beide gevallen, een manifestatie van geloof was!
Zo heeft een ieder de kans om de weg van het geloof of het ongeloof te omarmen. Wanneer we de weg van het geloof kiezen, is het nodig dat we bereid zijn om te offeren, omdat het geloof uitoefenen constante offers vereist.