We kunnen niet vergeten dat het offer het vinden.” (Matteüs 10:38-39) de kleinste afstand is tussen willen en “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene realiseren. Niemand is doelbewust in zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 25 Want ieder, staat om te offeren als hij niet bewogen die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; wordt door een innerlijke kracht, wat het maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, geloof is. die zal het vinden.” (Matteüs 16:24-25)
Toen God Zijn Zoon overgaf om geofferd te worden, was Hij de eerste om te offeren en zodoende toonde Hij het geheim voor de overwinning.
Dit is makkelijk om te begrijpen: wanneer iemand in de kracht van zijn werk gelooft, dan is hij in staat om zijn plaats te veroveren, ongeacht het geloof in God. Dit heeft plaatsgevonden in de gehele geschiedenis van de Mensheid. Het bewijs hiervan zijn de buitengewone uitvindingen die de mensen, ongeacht hun ongeloof, tot de wereld hebben gebracht. Een simpeler voorbeeld is het werk van de boer, die gelooft in de vermenigvuldiging van zijn zaden die hij zaait op de aarde.
Stel u zich voor wanneer iemand, bewogen door zijn geloof, een handeling van offeren onderneemt! Uiteraard geeft deze handeling geen andere optie aan God, behalve om te zegenen. Per slot van rekening, kan Hij niet liegen of Zijn beloftes intrekken.
Het offer is de nauwe poort die leidt naar de overwinningen. De meerderheid van de christenen gelooft echter niet in de noodzaak van het offeren, omdat ze alleen leunen op het offer van de Here Jezus. In feite is de handeling van Jezus voldoende voor de Behoudenis van degenen die geloven. Maar zij dienen ook te offeren, zoals de Heer verschillende keren zei tegen de apostelen: “…en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal
“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.” (Marcus 8:35)
“Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.” (Lucas 17:33)
Wat we hier zien is dat de Here Jezus, vanwege het belang van de boodschap, hetzelfde herhaalde op verschillende momenten.
Matteüs en Lucas hebben het tweemaal geregistreerd, en Marcus maar één keer. En wat betekent het kruis opnemen en Hem achterna gaan? En het leven verliezen omwille van Jezus? Het kruis opnemen en Hem volgen zijn duidelijke voorbeelden van de handeling van het geloof door middel van zelfopoffering. Het leven verliezen omwille van de Heer symboliseert de aanbiedingen van de wereld afwijzen, voor een leven dat gericht is op een gemeenschap met God.
Elke keer dat we een perfect offer maken, geven we God geen optie. Hij moet ons zegenen, omdat het Geloof in de Here Jezus alle blokkades overwint.
Het offer is de sterkste vorm van verzet tegen de duivel. Het toont ook dat de christen niet meer aan hem behoort, omdat het offer een totale afhankelijkheid van God symboliseert.
Onthoud dat het leven van de offeraar ligt in het offer!