“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16) NBG ’51.
We kunnen zien dat, voordat wij geboren werden en het geloof leerden kennen, het offer al in de plannen van God zat als oplossing voor een serieus probleem dat Adam voor Hem bracht toen hij Hem ongehoorzaam was en de gehele mensheid verwijderde van de aanwezigheid van de Almachtige. Als gevolg hiervan werd de autoriteit die de mens van God had gekregen, weggenomen door de duivel, die zijn koninkrijk op deze wereld heeft gevestigd.
Omdat er geen andere oplossing was, deed God een beroep op het offer, Zijn Zoon Jezus en presenteerde Hem op Berg Golgotha. Hij kon engel Gabriël, Michaël of iemand anders sturen, maar om de duivel een onherroepelijke nederlaag toe te brengen, zonder enig kans op herstel en om ook Zijn droom te realiseren van het verzoenen met de mens en een volk te vormen dat Zijn “exclusieve bezit” was, zond hij het Offer (Zijn Zoon). Het offer werd geboren, groeide op en overwon.
Het Offer zei:
“…De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10) NBG ’51.
“…Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6) NBG ’51.
“en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde” (Johannes 14:13) NBG ’51.
“…Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Johannes 8:12) NBG ’51.
De duivel zei tegen het offer: “Wat hebt Gij met ons te maken, Offer? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?” (Matteüs 8:29) NBG ’51.
“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft” (Johannes 15:18) NBG ’51.
Door deze laatste vers te lezen, begrijpen wij waarom velen die ooit met ons waren en weg zijn gegaan het offer zó erg haten, omdat ze vrienden van de wereld zijn geworden.
Dus, mijn vrienden, de reden waarom Abraham de grote vader van het geloof werd, komt omdat hij in gehoorzaamheid de stem van God volgde en, zodoende, de weg van het offer.
Abraham had een leven met overvloed, stierf op hoge leeftijd en werd op al zijn verzoeken beantwoord, door middel van het offer. Hij was een verlichtte man omdat hij het licht van het offer volgde. Hij overwon de demonen, die de koningen gebruikten die Lot, zijn neefje, ontvoerden. En omdat hij de kweller van de hel volgde, dat het offer is, werd hij gehaat door deze koningen die ongelovig waren en ongetwijfeld vrienden van de wereld.
En u? Zult u ook de weg van het offer volgen om een overvloedig leven te bereiken, beantwoord te worden op al uw verzoeken, het licht van het leven te hebben, de duivel te kwellen en gehaat te worden door de wereld, omdat u het geloof in het offer, dat Jezus is, volgt?
God zegene u,
Bp. Sergio Correia