marcaAls de kinderen van God aan de ene kant de zegel hebben die hun identificeert als Zijn eigendom, dan wil de duivel aan de andere kant altijd zijn teken van schaamte achterlaten op de mensheid, zodat zijn kwaadaardigheid gezien kan worden.
Degene die zich onderwerpen aan de condities die de duivel hun oplegt zullen herkend worden door het TEKEN van de duivel.
Een aantal tekenen:
De vrouw die haar man moet delen met andere vrouwen;
De alleenstaande moeder;
De ongeneeslijke ziekte;
De kinderen die verslaafd aan drugs zijn;
Het niet in staat zijn om voedsel te voorzien;
De oude auto;
Het huis dat uiteen valt;
De zaak die failliet gaat;
De lijst is heel groot…
Kijk naar het geval van het volk van Jabes, toen de vijanden hun wilden aanvallen:
“De Ammoniet Nachas trok op en sloeg het beleg voor Jabes in Gilead. Toen zeiden alle mannen van Jabes tot Nachas: Sluit een verbond met ons, dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Maar de Ammoniet Nachas zeide tot hen: Op deze voorwaarde zal ik met u een verbond sluiten, dat ik bij ieder van u het rechteroog uitsteek; ik zal dit als een smaad op geheel Israël leggen” (1 Samuël 11:1-2) NBG ’51.
De duivel wilde hun rechteroog uitrukken zodat allen zijn teken in het gezicht van het volk konden zien. Is dit niet wat er is gebeurd met degenen die niet in opstand kwamen?
Het volk was, zoals altijd, aan het huilen; de oudsten wisten niet wat ze moesten doen. Echter, de Geest van God, die de Geest van Opstand is, kwam op Saul, die een span stieren nam en ze in stukken hieuw als teken van opstand.
“En zie, Saul kwam achter de runderen aan van het veld en Saul zeide: Wat heeft het volk, dat het weent? Zij vertelden hem wat de mannen van Jabes gezegd hadden. Toen Saul deze woorden hoorde, greep de Geest Gods hem aan, en hij ontstak in hevige toorn, nam een span runderen, hieuw ze in stukken en zond deze met de boden door het gehele gebied van Israël, zeggende: Wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuël – met diens runderen zal evenzo gehandeld worden. Toen viel de schrik des HEREN op het volk, en zij trokken uit als één man” (1 Samuël 11:5-7) NBG ’51.
Degenen die op het punt staan om het teken van de duivel te ontvangen of het al hebben ontvangen en er vanaf willen komen voor eens en voor altijd dienen te begrijpen dat het alleen maar mogelijk is door middel van OPSTAND!
ER IS GEEN AKKOORD OF VERBOND MET DUIVEL MOGELIJK!
Met dank aan: Bisschop Bira Fonseca