De mensen brengen blindelings kinderen voort zonder het geringste idee te hebben van de eindbestemming van hun zielen.
De Aarde is de Plaats van de Beslissing geweest tussen het eeuwige leven en de eeuwige dood. Hier beslissen de mensen of ze het pad van gerechtigheid of het pad van onrechtvaardigheid, het pad van heiligheid of het pad van zonde zullen bewandelen.
De kansen om tot de Plaats van Rechtvaardigheid te komen zijn heel klein.
“want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matteüs 7:14) NBG ’51.
Bij elke 100 luisteraars van het Woord van God, zijn alleen 25 mensen gehoorzaam, gerechtvaardigd en behouden. Stel u zich het aantal mensen voor dat ongehoorzaam is plus de mensen die niet eens luisteren.
Tot nu toe bevinden de rechtvaardige mensen en de onrechtvaardige mensen zich samen op Aarde. De scheiding van deze mensen zal plaatsvinden bij hun dood. Een ieder van hun zal naar een kant gaan.
De Rechtvaardigheid van de Rechtvaardige Rechter roept voor de zielen van de rechtvaardigen en Zijn engelen worden gestuurd om ze te brengen naar de Plaats van Rechtvaardigheid (de hemel).
“Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot” (Lucas 16:22) NBG ’51.
Maar bij de dood van de onrechtvaardige zijn er geen engelen. Diens ziel zal direct afdalen naar de diepten van de onrechtvaardigheid, naar de hel. Er is geen wachtruimte, vagevuur of iets soortgelijks. In de beschrijving van Jezus wordt er geen enkele vermelding gemaakt van een tussenplaats.
“Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen…” (Lucas 16:23) NBG ’51.
Op Aarde genoot de rijke man van een leven van vrijheid. Hij vervulde de verlangens van zijn hart, genoot van overspel, leugens, bedrog, hoererij, haat, wrok, diefstal, kortom, allerlei soorten onrechtvaardigheden die tegen de Wet van God ingingen.
Door Paulus gaat de Heilige Geest verder door te zeggen: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21) NBG ’51.
Bij de dood van de onrechtvaardigen, oftewel de zondaars, eist de onrechtvaardigheid (de hel) hun zielen. En de Rechtvaardige rechter kan niets doen.
Het vagevuur is hier op Aarde. Wie wil dat zijn ziel gereinigd wordt van alle zondes dient zich over te geven aan de Here Jezus Christus en Zijn Woord te praktiseren. Het geloof dat de zondaar rechtvaardigt vereist het praktiseren van de Bijbel.
“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden” (Marcus 8:35) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo