unnamedSinds mijn bekering houdt het kennen en praktiseren van Gods wil mij constant bezig. Af en toe viel ik in verzoeking en verloochende ik Zijn wil, vanwege mijn eigen wil. Deze oorlog was continu gaande en bijna ondraaglijk. Dit innerlijke conflict lijkt aanwezig te zijn in het leven van allen die uit Gods Geest geboren zijn.
Het voordeel dat degenen die in het koninkrijk van de duisternis leven is dat ze deze conflicten in hun geweten niet hebben. Deze dienaren van de duisternis maken zich in het minste geringste niet druk om wat goed of fout is. Zij volgen hun eigen wetten. Alles kan. Zij leven in afhankelijkheid van de egoïstische eigenschappen van de menselijke aard. De neigingen van het vlees overwinnen altijd. Niemand is van niemand. Rechtvaardigheid, respect en liefde voor anderen zijn goede normen en waarden, zolang zij geen invloed hebben op de ambitieuze persoonlijke wensen die tegen elke prijs behaald moeten worden. Zodoende verandert deze wereld tot een stukje van de hel.
Hoe veranderen wij de verdorvenheid van de menselijke aard? Hoe kan men een eigenzinnige, gewelddadige en driftige persoon veranderen in een kalm, rustig en ingetogen schepsel? Vanuit het menselijk oogpunt is dit onmogelijk. Religies, doctrines, adviezen, medicijnen of behandelingen zijn allemaal een verspilling van tijd.
Alleen door het proces van de wedergeboorte, het wonder van alle wonderen, is het mogelijk om volgens het christelijk geloof te leven. Vanaf dat moment zal er voldaan worden aan het bewust leven volgens de Bijbelse normen en het praktiseren van Gods wil, iets dat door de Troon van Rechtvaardigheid geëist wordt.
Uiteraard verricht dezelfde kracht van de Geest, die kinderen van God verwekt, ook dit vermogen om zich anders te gedragen. Maar als dit gedrag zich niet openbaart, dan komt dit als gevolg van de afwezigheid van de Heilige Geest.
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:18).
De verlangens, dromen en persoonlijke projecten van de rechtvaardigen, dat wil zeggen, zij die uit de Geest geboren zijn, worden dus hetzelfde als die van de Eeuwige Vader, aangezien beiden Eén zijn in de Geest (zie 1 Korintiërs 6:17).
Dat is het belangrijkste kenmerk van degenen die uit water en Geest geboren zijn.
Bisschop Edir Macedo