Hoofd, Staart of Eeuwige Verdoemenis?
De Here God heeft beloofd om van Zijn volk hoofd te maken en geen staart.
Dat wil niet zeggen dat iedereen hoofd zal worden.
Degenen die geloven zullen hoofd worden.
Degenen die geloven zijn degenen die de openbaring hebben gekregen.
Degenen die de openbaring kregen zijn degenen die klein zijn.
Degenen die klein zijn, zijn degenen die gehoorzaam zijn aan Zijn Woord.
De Beloftes worden niet vervuld door middel van kracht of geweld. Maar door de Geest van God die degenen dient die Hem met gehoorzaamheid dienen.
Alleen de gehoorzame dienaren worden over veel gesteld.
” Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.” (Matteüs 25:21) NBG ’51.
De voorwaarde om hoofd te worden, is om de Heer te dienen en Zijn leiding op een onvoorwaardelijke manier te gehoorzamen.
“De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden” (Deuteronomium 28:13) NBG ’51.
Kan een ongehoorzame dienaar geëerd worden?
Als de ongehoorzame niet geëerd wordt, stel u zich dan de opstandige voor!
De gelijkenis van de talenten toont het lot van de slechte dienaar (Zie Matteüs 25:14).
Is het rechtvaardig dat de Heer Zijn beloftes toevertrouwt aan een ontrouwe dienaar?
Is het mogelijk dat een trouwe en gehoorzame dienaar niet geëerd wordt door de Heer van Rechtvaardigheid?