sozinho-706x432“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin…” (Openbaring 1:10).
Alleen door in Geest te zijn is iemand in staat om de Stem van God te horen en te gehoorzamen.
En hoe kan iemand in Geest zijn?
Is het mogelijk om in Geest te zijn wanneer de menselijke conditie de voorkeur krijgt? Nee!
Is het mogelijk om in Geest te leven wanneer het vlees liever van de plezieren van de wereld geniet? Nee!
Hoe is het dan mogelijk om in Geest te zijn?
– Wanneer het verstand zich bezighoudt met overpeinzen op het Woord van God of wanneer de gedachten onderworpen zijn aan de gedachten van de Allerhoogste;
– Wanneer het overpeinzen op het Woord vereist dat u uw visie en het horen van de dingen van deze wereld loslaat. U blijft blind en doof voor alles wat er om u heen gebeurt. U onthoudt zich van internet, televisie, bioscoop, seculiere literatuur en welke vorm van entertainment dan ook dat uw verstand van de dingen van de Geest afleidt.
Het is uiteraard moeilijk. Net zo moeilijk als de Behoudenis van de ziel.
De Here Jezus zei:
“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden (Matteüs 7:13-14).
Er zijn echt weinigen geweest die het comfort van de wijde poort en de makkelijke weg van het koninkrijk van deze wereld opofferden, om hun binnenkomst in het Koninkrijk der Hemelen door de enge (smalle) poort te garanderen. Dit is de reden waarom ook weinigen de volheid van de Heilige Geest hebben ontvangen.
Maar er is geen ander manier, wie de prijs wil betalen voor het ontvangen van de Geest van God, dient te offeren, hij dient zich te onthouden van de lusten van het vlees.
De Vasten van Daniël is alleen bedoeld voor degenen die dorsten naar de Geest van God.
Bisschop Edir Macedo