sacrificio“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Romeinen 12:1).
Nu kunnen wij begrijpen waarom wij helpers zien die actief en onvermoeibaar zijn in het Werk van God. Zij evangeliseren, helpen de mensen en drijven zelfs jarenlang boze geesten uit en op het moment dat wij het het minst verwachten, vindt er een verkoeling plaats, een val die ogenschijnlijk “plotseling” lijkt en uiteindelijk verlaten ze de kerk. De hoofdreden hiervoor is dat deze mensen hun lichamen niet “tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer” hebben gepresenteerd.
HET LEVENDE OFFER, houdt, onder andere betekenissen, in:
Ontberingen waar iemand zich aan onderwerpt in het voordeel van een andere persoon. Wanneer wij ons ontdoen van onze manieren en zondige handelingen, welke die ook moge zijn, dan zijn wij de brandende verlangens van ons vlees aan het opofferen (doden).
HEILIG betekent afgescheiden. Herinnert u zich wat er geschreven staat?
“Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:19).
Wanneer wij onze lichamen stellen tot levende offers op het altaar, dan scheidt God ons af van deze wereld, van diens leed en, in de toekomst, van de hel, als wij volharden tot het einde, omdat Hij ons, Godzijdank, voor eeuwig bij Zich wil hebben!
WELGEVALLIG wil zeggen heerlijk, lekker. Wanneer wij ons lichamen stellen tot levende offers, oftewel, elke keer wanneer wij weerstand bieden tegen de hoererij, overspel, leugen, diefstal of andere soorten zondes, dan ruikt God onze handelingen als een heerlijke aroma. Hij heeft plezier om ons als Zijn kinderen te hebben, als een levende offerande op Zijn altaar. Herinnert u zich wat Hij met betrekking tot de Here Jezus zei?
“En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Matteüs 3:17).
Laten wij een zelfbeschouwing (analyse van uw innerlijk) doen: tegen wie van ons, beste helpers, kan God hetzelfde zeggen ?
DENK NA!
Dat God jullie zegene.
Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia