Alsof het iets kleins was dat de Here Jezus, de Eeuwige Glorie, Zijn Goddelijke, Onverderfelijke en Geestelijke Lichaam achterliet, de schoot van God-de-Vader verliet en Zich onderwierp aan het vernederende, aardse en verderfelijke menselijke lichaam, werd Hij ook nog eens gearresteerd, berecht, veroordeeld, aan het kruis genageld en gedood door Zijn schepping die Hij zoveel liefhad!
Jesaja had een visie over die dag en schreef: “….Hij had geen indrukwekkende vorm of majesteit …”
Het leed dat Hem door Zijn geliefde schepping werd toebracht, gaf Hem een onmenselijke uiterlijk, vanwege het feit dat Zijn gezicht misvormd werd door de zweepslagen. Daarom staat er geschreven: ” …Geen verschijning van Hem die we zouden moeten verlangen.”
 
De Schepper kwam door Zijn schepping tot de bodem van de put. Hij bleef alleen achter. Hij leed.
De psalmist zag die dag ook, hoorde de stem van Jezus en profeteerde: “….Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen; ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan; ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij. Ik ben moede door mijn roepen, mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten; machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven” (Psalm 69) NBG ’51.
Jesaja vervolgt het beschrijven van zijn visie: “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen…” (Jesaja 53:3-4) NBG ’51.
Dit was de prijs voor onze redding. Offer, zweet en tranen waren de prijs voor de redding van het leven van elk lid van de Ware Kerk van de Here Jezus Christus. Daarom, drukte de Eeuwige Here God Zijn vreugde uit, op een uitzonderlijke wijze, waarbij Hij de Geredde Kerk Zijn Persoonlijke Eigendom noemde.
Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen met een verborgen schat op een veld die door iemand wordt gevonden. Deze persoon begon, in zijn blijdschap, meteen alles te verkopen om die akker te kunnen kopen (zie Mattheus 13:44).
U kunt deze “iemand” zijn, beste lezer!
De ervaring van het veroveren van het Koninkrijk van de Hemelen of van de nieuwe geboorte, vereist karakter, moed en vastberadenheid om af te zien van ons zondige leven in ruil voor de onmeetbare schat die ons wordt aangeboden. Maar de Here Jezus deed precies het tegenovergestelde daarvan. Hij verliet al Zijn Glorie en nam de vloek van de zonde op Zichzelf om te dienen als een vervangingsoffer voor degenen die gered willen worden.
Zou het onrechtvaardig van Hem zijn om te vereisen dat u uw gehele en verkeerde leven opoffert in ruil voor het offer dat Hij voor u bracht?
Bisschop Edir Macedo