Ruth“Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de HERE mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u”. Ruth 1:16-17
Ruth had ervoor kunnen kiezen om terug te keren naar haar huis, naar haar familie van herkomst – ze had daar tenminste financiële steun gehad, maar nee… Ruth koos ervoor om bij Naomi te blijven vanwege haar geloof. Ze wist dat ze met de God van Naomi, op de een of andere manier, gesteund zou worden. Als ze terug naar huis zou gaan, zou ze misschien nooit in staat zijn om dat ware geloof te leven… Ruth koos God boven haar familie, persoonlijke leven, liefdesleven en boven alles, haar eigen bestaan – zie hier een vrouw die haar geloof in God waardeert!