De zieke persoon wordt vernederd vanwege zijn zieke staat;
De failliete persoon wordt vernederd vanwege zijn armoede;
De ouders worden vernederd vanwege het slechte gedrag van hun kinderen;
De kinderen worden vernederd vanwege het slechte gedrag van hun ouders;
Terwijl hoogmoed schaamte voortbrengt, gaat vernedering vooraf aan eer.
Maar, zelfs hierdoor raakt de hoogmoed nooit uit de “mode”. Sinds de eerste bewoners van deze planeet is de hoogmoed altijd aanwezig geweest.
Maar de arrogante mensen zetten zichzelf het meest voor schut.
Niemand is iets op deze wereld.
De menselijke schepsel kan alleen maar iets van zichzelf vinden, als hij Jezus Christus als Heer en Redder aanvaardt.
Daarvoor is het nodig om nederig te zijn of vernederd worden.
Het kennen van de Heer is het enige dat de menselijke glorie kan rechtvaardigen.
Het overige is simpelweg maar de rest en zal met de tijd verdwijnen.
Het is niet wijs om het pad van de hoogmoed, ijdelheid of arrogantie te bewandelen, omdat het leidt naar het pad van bitterheid.
Zo’n les leren betekent, vanwege onze menselijke aard, een enorme uitdaging aangaan die een ieder alleen moet doen.
De enige manier voor de mens om zijn nietigheid helemaal te erkennen, is in geval van nood.
Zij het in het liefdesleven, de zwakke gezondheid, de familie of de financiën.
In dit geval bereiken velen heel snel de bodem van de put van nederigheid en schaamte.
Zodoende, is er geen ander alternatief dan om zich te vernederen.
In tegenstelling tot wat men denkt, is God niet verantwoordelijk voor onze tegenslagen. Wij oogstten de vruchten van wat wij hebben gezaaid. Wij oogsten vandaag wat wij gisteren hebben geplant; wij zullen morgen oogsten wat wij vandaag zaaien.
Onze tegenslagen worden door onszelf veroorzaakt.
Het is waar dat Hij heeft toegelaten dat wij de bodem van de put bereiken. Een individuele put.
De Hemelse genade heeft toegelaten dat wij door onze aard de weg van nederigheid leren kennen, omdat wij, vanwege onze arrogantie, geen gehoor geven aan Zijn Woord.
De vernedering van degenen die lijden leidt de ziel naar de nederigheid en, zodoende, naar de eer. Indien wij ons weer tot de Schepper keren.
Een gelukkige persoon die deze les leerde, erkende dat het leed als poort voor de behoudenis diende en beleed:
“Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren” (Psalmen 119:71) NBG ’51.
“Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 9:23-24) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo