Het heeft niets te maken met onderhandelen, ruilen of zakendoen. En al helemaal niet met geluk.
Het geloof dat kookt, kookt omdat het afhankelijk van de Almachtige is.
Gideon was een voorbeeld hiervan.
Zijn keuze had niets te maken met het feit dat hij een oorlogsheld was. En al helemaal niet omdat hij beschikte over militaire wapens of speciale talenten.
Gideon en zijn driehonderd dappere helden beschikten alleen maar over vernedering, opstand en geloof.
De vernedering bracht de opstand voort en de opstand ging samen met zekerheid.
De zekerheid dat de God van Abraham de Levende God was.
De zekerheid dat Hij grote dingen in het verleden deed, in het heden doet en in de toekomst zal doen.
Daarom was die rampzalige situatie onacceptabel.
Israël zaaide, maar ten tijde van de oogst verzamelde hun vijanden zich als sprinkhanen en vernietigde alles. Zij lieten niets achter .
Vernedering, haat en geloof dat was de wapenrusting die Gideon en zijn dappere helden hadden.
“Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken” ( 2 Korintiërs 10:4) NBG ’51.
Ze hadden niets te verliezen.
Dat was de reden waarom ze persoonlijk door God werden aangewezen.
De bodem van de put heeft zijn voordelen. Het laat geen andere opties over, De enige optie is om afhankelijk van de oplossing van de Almachtige te zijn en luid aan te roepen.
Dit is het geloof van de Campagne van Israël.
We zullen naar dezelfde Vlakte gaan waar alle vijanden van Israël zich bevonden.
“…lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever der zee” (Richteren 7:12) NBG ’51.
Ondanks het feit dat de vijanden talrijk en machtig waren, waren ze ook vijanden van God.
En dat was het voordeel van Gideon.
Het maakt niet uit hoe talrijk of machtig onze vijanden zijn, zij zijn ook de vijanden van onze God, de Here Jezus Christus.
Op dezelfde manier waarop Gideon hun kampement omringde, op dezelfde plaats en met dezelfde wapens zullen wij de strijd met hun aangaan.
“Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf hun allen horens en ledige kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken” (Richteren 7:16) NBG ’51.
We zullen de bazuinen blazen – de aanroeping van vernedering – , de lege kruiken breken met de fakkels erin en we zullen onze vurige opstand manifesteren met het levende geloof in de beloftes van de Geest van God.
De driehonderd schreeuwden: Het zwaard voor de Heer en voor Gideon!
Wij zullen ook op dezelfde plaats schreeuwen: Het zwaard voor de Heer en voor de UKGR!
“Terwijl nu de driehonderd op de horens bliezen, richtte de HERE in de gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander…” (Richteren 7:22) NBG ’51.
Zo zal ook tijdens het blazen van de horens, van de bisschoppen en pastors over de gehele wereld, in die Vlakte de GEEST VAN DE HEER ervoor zorgen dat de wapens van onze vijanden zich tegen hunzelf zullen keren. En we zullen de overwinning brengen in de Naam van onze Here Jezus Christus.
Bisschop Edir Macedo