Jericho was de eerste grote uitdaging voor het volk van Israël tijdens de verovering van het Beloofde Land.
De Here zei tegen Jozua: wees NU dapper en steek deze Jordaan over jij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal.
Zijn ondoordringbare muren zouden de meest dappere soldaat ontmoedigen.
Maar vanwege het geloof in de Belofte van de God van Abraham zouden ze, op de een of andere manier, vernietigd worden.
Jericho symboliseerde de hel die werkt tegen wat geschreven staat.
Hoe kan men hem dan overwinnen?
Er is maar één manier: een beroep doen op de Auteur van de Belofte.
Alleen Hij kan de juiste leiding geven over de manier waarop deze barrière overwonnen kan worden.
De Here beval dat het volk zich gereed moest maken.
De priesters moesten op de hoorns blazen.
Op de juiste dag zou het volk met zijn gehele kracht schreeuwen.
“Jozua nu had het volk bevolen: Gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen, ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan tot op de dag, dat ik u zeg: Juicht! – dan moet gij juichen”(Jozua 6:10) NBG ’51.
“…terwijl men op de horens blies; zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het een luid gejuich aan. En de muur stortte ineen, en het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in” (Jozua 6:20) NBG ’51.
Ik stel voor dat elke held deze zondag, beginnend vanaf middernacht, een vasten van woorden doet.
En, op het juiste moment, meteen na het overgeven van de tiendes en de offerandes zal de priester aanroepen (op de hoorn blazen) met zijn gehele kracht en het volk zal, samen met hem, aanroepen tot de God van Abraham, Isaak en Israël om de vervulling van Zijn Woord.
En de Geest van de Heer zal uitgestort worden.
Uitgestort zoals nog NOOIT van tevoren!
De muren zullen vernietigd worden, een ieder zal voor zich uitgaan, en het volk van geloof zal bezit nemen van zijn eigen zegen.
De zieken zullen genezen worden, de verdrukten zullen bevrijd worden, families zullen herenigd worden, ongeneselijke ziektes zullen verdwijnen, de hel zal vluchten en het volk dat de Here van de Heerscharen heeft geëerd en gerespecteerd, door zijn tiendes en speciale offerandes, zal de grootheid van God gemanifesteerd zien worden in hun levens in de volgende dagen.
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:18) NBG ’51.
Dit is mijn geloof!
Wat voor geloof heeft u?
Dat de Geest van God bezit neemt van een ieder die deze woorden hoort!
In de Naam van de Here Jezus Christus.
Amen.
Bisschop Edir Macedo