Ik heb altijd gehoord dat het geloof dat het lichaam geneest ook hetzelfde geloof is dat de ziel redt. Dat is niet waar.
Jezus genas tien melaatsen waarvan alleen maar één terugkeerde. Hij genas de verlamde bij de badplaats van Betesda en toen Hij hem later tegenkwam in de Tempel zei Hij: “Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome” (Johannes 5:14) NBG ’51. Dat betekent dat als hij weer zou zondigen iets veel ergers hem zou overkomen. Het geloof dat hem had genezen garandeerde niet de behoudenis van zijn ziel.
De waarheid is dat het geloof voor de Hemelse genezing, het geloof voor voorspoed of het geloof voor de andere materiële zegens niet de behoudenis van de ziel garandeert.
“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Matteüs 7:22-23) NBG ’51.
Deze velen gebruikte het geloof om te profeteren, demonen uit te drijven en wonderen te verrichten. Geloof voor het succes. Zij hadden echter niet het geloof om het Woord van God te gehoorzamen. In plaats daarvan praktiseerden zij, geleid door hun vleselijke passies, de onrechtvaardigheid.
Waarom hebben velen de wonderen van het geloof ervaren en zijn ze alsnog verloren gegaan?
Omdat de wonderen van het geloof alleen maar geloof in de Beloftes vereisen. Ze vereisen niet de plichten van de Beloftes.
Terwijl de eeuwige behoudenis van de ziel gehoorzaamheid vereist.
Gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Berouwen is gehoorzamen; gehoorzamen is berouwen. En dit is de handeling van het geloof dat leidt naar de nieuwe geboorte of de persoonlijke ervaring met God.
De Heilige Geest overtuigt de zondaar om de zonde te verlaten en Zijn Woord te gehoorzamen. Vroeger of later zal degene die opnieuw is geboren getransformeerd worden tot een nieuw schepsel door de Heilige Geest.
Hij is Degene die inspireert om te gehoorzamen.
Hij is Degene die inspireert om te vergeven.
Hij is Degene die inspireert om berouw te tonen.
Hij is Degene die het geloof geeft, zij het voor berouw of voor gehoorzaamheid.
Ten slotte, Hij is Degene die de zondaar leidt naar Zijn Zoon Jezus Christus.
“Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37) NBG ’51.
Tot slot zegt de Here Jezus nog:
“Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” (Lucas 6:46) NBG ’51.
“Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:14) NBG ’51.
“En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden” (Hebreeën 5:9) NBG ’51.
Neutraliseert het geloof dat redt het geloof dat geneest en wonderen verricht?
Nee, op geen enkele manier.
“…zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid (geloof voor de behoudenis en gehoorzaamheid aan het Woord) en dit alles (geloof voor wonderen) zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo