Screen Shot 2017-02-18 at 17.22.49Luister NU naar de Stem van de Geest
Terwijl de Here Jezus niet Zijn reddende Werk had verricht, kon de Heilige Geest niet naar de wereld komen.
De missie van het doorzetten van het Werk van Zijn Zoon vond alleen plaats na de hemelvaart van Jezus.
Vanaf toen wel! De luisteraars en daders van het Woord van Jezus konden toen opnieuw geboren worden en het zegel van de Heilige Geest ontvangen.
Toen God-de-Zoon Zich plaatste aan de rechterzijde van God-de-Vader, zeven dagen na Zijn hemelvaart, vervulde Hij Zijn belofte en zond Zijn Geest over Zijn discipelen.
Pinksteren was het begin.
De neerdaling van de Heilige Geest vond niet plaats met de duizenden volgelingen die Jezus toentertijd had, zoals het ook niet met de miljarden “christenen” van vandaag heeft plaatsgevonden.
Van de duizenden hadden alleen maar 120 mensen zich standvastig gehouden in de verwachting van de Belofte:
En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge (Lucas 24:49).
Het geloof van de 120 mensen die de Belofte verwachtten werd geëerd.
Hetzelfde geloof van de deelnemers aan de Vasten van Daniël zal ook geëerd worden.
Want, zou de Eeuwige niet het offer zien van degenen die in deze Vasten geloven?
De Allerhoogste heeft een groter verlang om in ons te wonen dan wij de behoefte aan Hem hebben!
God is Geest. En als Geest zijn, verlangt hij ernaar om te wonen in het lichaam van Zijn kinderen, zodat Hij, door middel van hen, Zich op glorieuze wijze kan openbaren aan degenen die in deze wereld leiden.
Hij zegt:
Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? 
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn (Jesaja 58:6-8).
NB: Op dit exacte moment, terwijl u deze tekst leest, zoek een privé en stille plek waar u alleen met Jezus kunt zijn. Vereis de vervulling van Zijn Belofte! En de Geest van de Allerhoogste zal u vervullen en tot een nieuw schepsel maken.
Doe dit NU!
Bisschop Edir Macedo