In het Oude Testament verkondigden veel profeten de komst van een Messias.

Messias betekent Christus in het Hebreeuws. In het Grieks betekent het Gezalfde. Beide termen hebben dezelfde betekenis.

Wat is een gezalfde?

Een gezalfde is iemand die door God werd gekozen voor een speciale missie. De gekozene werd door God geconsacreerd om deze missie te volbrengen. Daarom werd de Here Jezus de Christus of Messias (gezalfde) genoemd.

Onze Redder zijn

Dit was de missie van de Here Jezus!
Alleen iemand zonder zonden, zonder imperfecties, kon zich offeren in de plaats van de zondaars en hun de behoudenis geven.

Daarom is Jezus de Redder van hen die in Hem geloven.

namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.”

(Lukas 2:11)

Onze Heer zijn

Toen Petrus de Here Jezus als “de Zoon van de Levende God” identificeerde, refereerde hij naar Christus’ goddelijkheid en heerschappij over alle dingen.

Het woord “heer” betekent in de griekse taal “eigenaar”.
Verschillende apostelen refereren naar Jezus als “de heer”, oftewel, de Eigenaar van alle dingen. Ook hun leven en geloof.

Daarom noemden zij zichzelf Zijn dienaren:
“Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God”

(Romeinen 1:1)

Voor zover wij dit nauwkeurig kunnen omschrijven, bestaan er veel boeken die omschrijven wie de Here Jezus Christus is. Maar zelfs zo geven we u wat voorbeelden, zodat u kunt begrijpen wie Hij is en u meer te weten komt over onze Redder:

Jezus is de Koning der koningen (Openbaring 17:14)
Jezus is de Autoriteit (Mattheüs 28:18)

Jezus is de rechtvaardige Rechter (2 Timotheüs 4:1)
Jezus is de Prins van vrede (Jesaja 9:6)

Jezus is God! (Handelingen 20:28)

Vandaag is dit de missie van de Universele Kerk

De Here Jezus en Zijn Woord brengen tot de gehele mensheid!