Stel u zichzelf voor op een onstuimige zee. Uw boot is aan het zinken en er is niet waaraan u zich kunt vasthouden. Plotseling verschijnt er iemand op een sterk schip en strekt zijn hand naar u uit. U zult ongetwijfeld zijn hand vastgrijpen, zelfs zonder de persoon te kennena. U zult de persoon die, wanneer u op het randje van de dood balanceert, uw leven redt eeuwig dankbaar zijn.

Dit deed de Here Jezus ook voor ons.
Zelfs als iemand Hem niet goed kent,
is Zijn hand naar hem uitgestrekt om hem te bevrijden van de dood.

De Here Jezus accepteren als énige en eeuwige Redder

In bijbelse zin houdt accepterenin om te geloven, vertrouwen en volgen. De here Jezus accepteren betekent het oude leven verlaten, de fouten de rug toekeren, zich aan de Here Jezus onderwerpen door middel van Zijn Woord,zichzelf verloochenen, het eigen kruis opnemen en achter Hem aan gaan. Wanneer dit het geval is, is de persoon tot alles bereid. Als hij duizend-en-één blokkades moet confronteren doet hij dat; zelfs als hij weerstand moet bieden tegen de gehele wereld, zal dit niet moeilijk zijn.

Velen zeggen dat ze de Jezus accepteerden, maar ruilen Zijn naam in voor anderen en wijden hun geloof niet volledig aan Hem toe. Ze zeggen dat ze Jezus hebben geaccepteerd en beweren tegelijkertijd dat “alle wegen naar God leiden”. Dit is een leugen want de Here Jezus zei zelf:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

Accepteer Hem als Redder, want Zijn hand is uitgestrekt om u volledig te bevrijden.

Zich laten dopen in het water 

Alle zegens van God zijn beloofd aan hen die geloven en zijn gedoopt – en dit dient onmiddellijk te gebeuren nadat een persoon Jezus Christus als zijn persoonlijke Redder heeft geaccepteerd. De doop in het water is de versterving van de werken van het vlees, o de begrafenis van de oude “ik” en het ontstaan van een nieuw schepsel, schoon en gewassen voor een nieuw leven…Een nieuw leven, zoals wij dat noemen, waarin de oude gewoonten, manieren en streken enz. worden achtergelaten.

Deelnemen aan de bevrijdingsdiensten

 

Deelname aan de bevrijdingsdiensten van onze kerk is heel belangrijk voor wie oprecht een nieuw leven wil hebben, ver van de aanwezigheid van negatieve krachten.

Op bepaalde momenten in de bijbel zien we dat de Here Jezus demonen uit het lichaam van veel mensen dreef. Maar waarom? Omdat niemand tegelijkertijd in het licht en de duisternis kan zijn – of het licht verdrijft de duisternis of de duisternis dooft het licht. De enige oplossing is dus om ze uit te drijven.

Dit is een van de voornaamste redenen waarom hij die naar de complete bevrijding verlangt niet kan nalaten om actief deel te nemen aan de bevrijdingsdiensten van de kerk.

God schiep de mens om de tempel van de Heilige Geest, te zijn, maar zodat dit gebeurt is het noodzakelijk om constant Zijn Woord te praktiseren. Indien dit niet gebeurt blijft de persoon toegankelijk voor negatieve krachten die hem willen beheersen.

Deze doop, ook de verzegeling met de Heilige Geest genoemd (Eféziërs 1:13), heeft niet het doel om de christen meer te heiligen, maar om hem in staat te stellen werkelijk een instrument van de Geest van God te zijn, in de uitvoering van Zijn Werk, volgens de profetie:

De doop met de Heilige Geest zoeken

 

“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”
(Lukas 4:18,19 ; Jesaja 61:1).

Verkeerd gezelschap vermijden

Onze ervaring doet ons geloven dat het zich volledig losmaken van gezelschappen die niet hetzelfde geloof belijden een van de belangrijkste stappen is voor de bevrijding en behoudenis. Een oud gezegde luidt: Vertel me wie uw vrienden en ik vertel u wie u bent.” In feite hebben wij genoeg redenen om deze stap als een uiterst belangrijke stap te zien voor de behoudenis van een persoon.

Wij hebben veel mensen een begin zien maken aan een glorieuze wandel in de kerk en zij werden, een korte tijd later, beïnvloed door slecht gezelschap en zij raakten afgeleid van hun gemeenschap met God. Probeer vriendschappen te sluiten met mensen die hetzelfde geloof hebben en vermijd te allen tijde gesprekken, discussies of contacten die een risico kunnen vormen voor uw behoudenis.

 

In heiligheid wandelen

Het woord “heilig” betekent “apart gezet”. Niemand kan verwachten vrij te worden van de duivel en zijn demonen zolang hij zijn wil doet. Hij die God wil dienen dient volgens Zijn wil te wandelen. God verlangt heiligheid in onze acties, intenties, in onze ideeën, verlangens, plannen en waar geen dagelijkse inzet bestaat om Hem te behagen, zal ook geen heiligheid bestaan.

Wellicht denkt u dat deze stap moeilijk is, het is echter belangrijk om uw behoudenis te onderhouden. Onophoudelijk bidden houdt in om altijd in geest van gebed te zijn, altijd in contact met God.

Onze handen kunnen gebonden zijn, maar onze geest kan verbonden zijn aan die van God.

Het is duidelijk dat dit gebod de stille persoonlijke gebeden, de gebeden in de kerk, de gebeden op de knieën enz. omvat.

Zolang we in gebed zijn, altijd waken om niet bedrogen te worden, kan satan geen ruimte vinden om ons leven binnen te komen.

 

Onophoudelijk bidden en waken

Dagelijks de Bijbel lezen

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”
(Psalmen 119:105)

Er kan geen perfecte gemeenschap met God bestaan zonder de kennis van Zijn heilige wil. Toen Jezus de duivel overwon, deed Hij dit door het Woord van God te gebruiken. Het is het zwaard van de Heilige Geest. Wanneer het, met geloof in de here Jezus, door een dienaar van God wordt uitgesproken brengt dit buitengewone effecten voort. De legeroverste vroeg de Here Jezus om slechts één woord te spreken en zijn dienaar zou genezen worden (Lukas 7:2-10). Het was genoeg om zijn geloof in de Here Jezus te gebruiken, gebaseerd op het Woord van God..

Simpel gezegd: het Woord van God is de Bijbel

In de kerkbijeenkomsten komen de leden samen om de Heer te aanbidden en over Zijn Woord te leren. Het is als verfrissend water voor de dorstige christen.
Wij dienen ons geloof te voeden met het Woord van Waarheid dat ons wapent tegen de valstrikken van de duivel.

De bijeenkomsten voor leden bijwonen

Trouw zijn in de tienden en offeranden

De Bijbel omschrijft in Maleachi 3:10-11 de afvreter, de geest die verantwoordelijk is voor alle ellende, schande en chaos in het leven van hen die de Heer beroven in de tienden en offeranden.

Toen God de mens schiep, maakte Hij hem perfect en stelde Hij hem boven Zijn schepping. Hij gaf hem het recht en het privilege om alles op Aarde te beheren, maar de mens mocht de boom in het midden van de Hof van Eden niet aanraken. Waarom niet? Deze boom was Gods tiende van de gehele schepping. Vanuit Adam en Eva was er ongehoorzaamheid en de rest van het verhaal kent u vast wel.

Bij de stichting van de kerk, eiste God echter het tiende deel van al het werk van de mens.. Dit deed hij onder andere zodat wij Hem zullen erkennen als Heer van alles en de eerste in ons leven. Zo kunnen wij als dienaren beschouwd worden. Indien wij trouw zijn aan God, de Schepper van alle dingen, zal Hij zeker trouw zijn aan ons en zal het ons nooit meer aan levensonderhoud ontbreken..

Tienden en offerandes geven betekent het Werk van God liefhebben en zich bezighouden met de ontwikkeling ervan:

“Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten.”

Maleachi 3:10-11