bible-706x432Zelfs als ik spreek…
In 1 Korinthiërs 13:1-8, openbaart de Heilige Geest een enorm verschil tussen ZIJN en DOEN; tussen Zijn KARAKTER bezitten en Zijn Gaven REALISEREN.

“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal”

De taal van de mens spreken en zelfs de taal van de engelen heeft te maken met de GAVEN van de Heilige Geest. Echter, als er geen sprake is van liefde (VRUCHT of KARAKTER), wil dit niet zeggen dat de persoon gedoopt is met de Heilige Geest.

“Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets…”

Oftewel, de gave van profetie hebben, alle mysteries en wetenschap kennen en ook geloof hebben om zelfs bergen te verzetten… Als de persoon geen VRUCHT (karakter) van de Geest heeft, dan is er geen Zegel van God;

“Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets…”

Het betekent dat alle liefdadigheid die werd gedaan voor de armen en zelfs als iemand sterft voor hun, dit niet wil zeggen dat er sprake was van de doop met de Heilige Geest;

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben… (1 Korinthiërs 13:1-8).

De gaven en vrucht zijn van de Heilige Geest. Maar satan heeft de gaven van God gekopieerd en wonderen gedaan om, als het mogelijk is, de gekozenen te bedriegen (zie Marcus 13:20-22).  Hij kan de VRUCHT van de Geest daarentegen nooit imiteren, omdat het gegrond is op goedheid, rechtvaardigheid en waarheid – zie Efeziërs 5:9.
Dit wil zeggen dat iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest, Zijn karakter en condities heeft om Zijn gaven te manifesteren. Echter, niet iedereen die de gaven manifesteert, heeft de Heilige Geest.
Als vader van de leugen zijnde, gebruikt de duivel bedrog en schijnvertoning om de mensen die onvoorzichtig zijn te vernietigen met hun fantasie. Hij weet wie zich makkelijk laten misleiden. Hierdoor werkt hij met de illusionist van magie om kinderen en volwassenen te charmeren en misleiden. Hij promoot de visioenen van vreemdelingen om hun kinderen te misleiden. Denkt u dat het moeilijk voor hem zal zijn om de taal van de mens te spreken en de engelen te imiteren? Zal het moeilijk zijn om te profeteren, de mysteries en menselijke wetenschap te kennen? Of zijn kinderen gebruiken om “wonderen” te verrichten in het midden van degenen die in vlees leven? Of “zorgzame” mensen gebruiken om zelfs brandend te sterven voor de armen?
Nee! Duizendmaal nee! Kom een beetje meer te weten over Lucifer voordat hij Satan werd, in Ezechiël 28, waar de koning van Tiro figureert als Lucifer.
Lees meer:
– 15e Dag van de Vasten van Daniël
– 14e Dag van de Vasten van Daniël
– 13e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo