alone-706x432God hoort alles!
“Gij vermoeit de Here met uw woorden. En dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des Heren en aan hen heft Hij welgevallen; waar is anders de God van het recht?” (Maleachi 2:17)

Onze gedachten zijn woorden in de oren van God. Het gebed is eigenlijk een verlengstuk van alles wat we denken. Wanneer we woorden gebruiken, heeft God al onze gedachtes al gehoord.
In de Bijbelpassage van Genesis 18:12-15 zegt Sara dat ze niet heeft gelachen, niets kwam uit haar mond, maar de Heer hoorde haar gelach.

“Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” (Matteüs 5:27-28)

De gedachtes zijn woorden voor God.
Iemand kan zich afvragen: Hoe kan ik dan mijn gedachten controleren?

“ Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.” (Matteüs 15:19)
“ Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.” (Hebreeën 3:12)

Deze waarschuwing is niet voor ongelovigen, maar voor de bekeerden, de broeders en zusters.

“Mijn hart trilt van blijde woorden…” (Psalmen 45:1)

Voedt uzelf met het Woord van God, profiteer van de Vasten van Daniel en doe uw hart overstromen met de Heilige Geest.
Met dank aan: Bisschop Gonçalves