3 waarschuwingen

We zien hier de 3 gebieden waar de duivel hard aan werkt om de man en vrouw van God te vernietigen.

“Onder drie dingen siddert de aarde, ja, onder vier die ze niet kan dragen: onder een dienaar, als hij koning wordt, onder een dwaas, als hij met brood verzadigd wordt, onder een gehate vrouw, als zij gehuwd wordt, en onder een slavin, als zij de bezittingen van haar meesteres erft.” (Spreuken 30:21-23)

1e HOOGMOED

“Onder een dienaar, als hij koning wordt…”
“Onder een slavin, als zij de bezittingen…”

Vandaag de dag lukt het de duivel om vele dienaren met hoogmoed te vernietigen; degenen die denken dat ze iets zijn, en daarom onderwerpen ze zich niet aan de bevelen van hun Heer en weggaan om zichzelf te dienen, omdat ze de baas willen zijn over hun leven, maar de Here Jezus zegt wat het einde ervan zal zijn:

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:22-23)

2e GELD

“Onder een dwaas, als hij met brood verzadigd wordt…”

Velen gaan verloren omdat ze stoppen te kijken naar het ALTAAR en beginnen te kijken naar het GOUD. Daarom ruilen ze hun roeping en hun behoudenis in voor de glans van de wereld, maar de Here JEZUS verwierp dit goud in de woestijn:

“En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.” (Lukas 4:6-8)

3e HUWELIJK

“Onder een gehate vrouw, als zij gehuwd wordt…”

Nog een ander gebied waar de duivel velen heeft weten te vernietigen, maar waarom?

Omdat velen niet langer met God getrouwd zijn. Ze scheidden van hun Heer, verloren de gemeenschap, de vrees voor de ALLERHOOGSTE, en dit wordt weerspiegeld in de vernietiging van het heilige huwelijk.

“Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.” (Jesaja 54:5)

Moge GOD ons allen genadig zijn en ons niet in verzoeking laten vallen.

  • Met dank aan: Bisschop Allan Sena

Waar kijkt u naar?

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden, letten wij, normaal gesproken, op het negatieve en negeren het positieve.
-Bisschop Rui Silva

Vooruit of achteruit?

Het is een feit, dat Hij niet alleen de God is van bepaalde mensen, die gekozen werden, maar van iedereen die Hem dient.
-Bisschop Rui Silva

Zo sterk als superman?

Één van de belangrijkste dingen, voor degenen die sterk in hun geloof willen blijven, is om nooit naar achteren te kijken.
-Bisschop Rui Silva

Het eind van nog een jaar…

God wil u niet zien lijden, daarom vraagt Hij u om alles wat u liet huilen, achter u, in het oude jaar, te laten.
-Met dank aan: Pastor Alexandre