armadura-706x401Hoor wat de Geest tegen de christenen zegt… Deel 1
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeziërs 6:11-13 Statenvertaling).
God de Vader kende de noodzaak voor Zijn Zoon om bekleed te worden met Zijn Wapenrusting, om Zijn missie te volbrengen. En tijdens Zijn doop in het water van de Rivier de Jordaan, bekleedde Hij Hem daarmee.
Zoals God de Vader, begreep ook God de Zoon de noodzaak voor de discipelen om bekleed te worden met Zijn Wapenrusting, om ook hun missie van de prediking van Zijn Woord te volbrengen. En Hij bekleedde hun op de Pinksterdag.
Vanaf dat moment bekleedden alle ware volgelingen van de Here Jezus zich met de GEHELE Wapenrusting van God om alle strijden tegen de hel die zij zouden moeten confronteren te overwinnen. Zij werden tenslotte bevrijd van de heerschappij van Satan en wisten dat hij de hel zou gebruiken om hun uit het Koninkrijk van God te rukken en hun terug te doen keren naar het koninkrijk van de duisternis.
Tegen die tijd spanden de discipelen zich met al hun kracht in om zich te bekleden met de GEHELE Wapenrusting van God – De Heilige Geest. Het hoofddoel: standvastig blijven tegenover de listen van de duivel.
En God gebood hun: “Bekleed u met Mijn gehele Wapenrusting”.
Bekleden betekent bedekken. God de Vader wil dat al Zijn kinderen zich bedekken met Zijn GEHELE Wapenrusting. Het is geen suggestie, het is een bevel. Doet aan de GEHELE wapenrusting Gods.
Waarom is het bekleden onze verantwoordelijkheid in plaats van die van Hem, gezien de GEHELE Wapenrusting van Hem is, en als wij het logischerwijs bekijken, heeft Hij alleen de autoriteit om te bekleden?
Later dringt Hij weer aan op de order: neemt aan de GEHELE wapenrusting Gods. Aannemen betekent iets of iemand vastgrijpen. De Heilige Geest herhaalt Zijn bevel en gebied ons om Zijn GEHELE Wapenrusting vast te grijpen.
Dan komt nogmaals de vraag: Waarom gebied de Heilige Geest ons om Iets van Hem vast te grijpen?
Deze vragen leveren hetzelfde antwoord op. Zodat de discipel bekleed wordt en de GEHELE Hemelse Wapenrusting aanneemt, dient hij zijn geloof te manifesteren. Geloof gaat gepaard met offer. Offer dat 100% zijn bereidheid en wil toont om Deze belofte in bezit te nemen.
Het offer van geloof toont de wil.
Ik betwijfel dat de wapenrusting van God als regen uit de hemel komt vallen!
Ik betwijfel dat God een persoon met Zijn GEHELE Wapenrusting bekleedt, enkel omdat hij zegt dat hij een christen is en trouw naar de Kerk gaat of iets dergelijks!
Nee! Duizendmaal nee!
Alle Beloften van God zijn onderworpen aan voorwaarden.
Lees hoofdstuk 28 van Deuteronomium, waarin God het offer van gehoorzaamheid als voorwaarde stelt voor Zijn zegens.
Overpeins op deze tekst:

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten (2 Kronieken 15:2).

Er is geen andere manier, niemand kan zijn eigen regels instellen wanneer het gaat om iets dat de Heer heeft vastgesteld.
Bezoek onze website morgen weer voor het vervolg van deze boodschap.
Lees meer:
– 4e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël