cruzWanneer wij het eerste Evangelie in de Bijbel bestuderen, dan merken wij op dat het begin van de bediening van de Here Jezus werd voorafgegaan door de vervulling van 7 profetieën:
1e “Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons” (Matteüs 1:22-23).
2e “Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet:En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal” (Matteüs 2:5-6).
3e “En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen” (Matteüs 2:15).
4e Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn” (Matteüs 2:17-18).
5e “En, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten” (Matteüs 2:23).
6e “In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea… Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden” (Matteüs 3:1-3).
7e “En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan” (Matteüs 4:13-16).
Nadat de woorden van de profeten vervuld werden, begon de Here Jezus dit keer Zijn eigen profetie te verkondigen:
“Van toen aan begon Jezus te PROFETEREN en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matteüs 4:17).
Vandaag de dag heeft het Koninkrijk der hemelen in zijn totaliteit de levens bereikt van degenen die bereid zijn om hun menselijke verlangens te verloochenen om hetgeen beter en eeuwig is te kunnen bereiken. De voordeel van deze profetie is zo subliem dat het in dit leven begint en zich uitstrekt tot in de eeuwigheid.
De optie om het wel of niet te geloven wordt gezien in de handeling van gehoorzaamheid en totale overgave van het leven op het Altaar. Dit is de énige vereiste die gemaakt werd door Degene die de grootste profetie uitsprak. Het is niet genoeg dat de profetie feilloos is, God heeft vanwege Zijn karakter nog nooit toegelaten, noch zal Hij het ooit toelaten, dat Zijn belofte niet vervuld werd.
“in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft…” (Titus 2:1).
Met dank aan: Pastor Paulo Cezar