autoridade-706x432“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd” (Psalmen 8:4-7).
Toen God de mensheid schiep, bekleedde Hij hem met GEHEEL Zijn autoriteit en gaf hem de heerschappij OVER ALLES wat geschapen was, omdat de mensheid Zijn meesterwerk was, wilde God dat hij zou genieten van het welzijn en niets zijn vrede zou verstoren.
Onder deze autoriteit waren ook de duivel en zijn demonen gesteld, aangezien zij gevallen engelen zijn, moesten zij zich ook onderwerpen aan de mens. Deze autoriteit was en is echter verbonden aan een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dat was de prijs die de mens moest betalen: gehoorzaam zijn aan de Stem van de Allerhoogste zonder te twijfelen aan Zijn wetten.
De duivel was zich hier al bewust van, hij wist dat wanneer er gehoorzaamheid zou zijn, de mensheid zou heersen en nooit overheerst zou worden. Toen Eva de fruit at, was het probleem niet het eten ervan, maar de ongehoorzaamheid aan de Stem van God en het feit dat zij wat zij hadden overgaven aan de duivel. Vanaf toen begon de mens een slaaf te worden van het kwaad en, als gevolg hiervan, te lijden aan de gevolgen van het hebben van een heer als satan.
De komst van de Here Jezus bracht niet alleen hoop en Behoudenis, maar Hij kwam ook deze verloren autoriteit restaureren en de sleutel nemen van de duivel die hij gestolen had in het paradijs.
Het interessante is dat Jezus dit wilde onderwijzen aan Zijn discipelen, want toen Hij hen riep, zei Hij: “Ik heb zieken genezen, demonen uitgedreven…” Wat anders is dit, behalve AUTORITEIT?
We zien gedurende geheel Zijn bediening dat Jezus Zijn volgelingen leringen gaf, zodat zij deze Autoriteit konden gebruiken. Hij kalmeerde de zee en liet de wind stil worden en zei tegen hen: “Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?” Daarna liep hij op water en verzocht Petrus hetzelfde te doen. Hij sprak tegen een vijgenboom en deze droogde op en zei dat de discipelen velen malen meer zouden doen dan dat. Hij vermenigvuldigde de broden en vissen: “geeft gij hun te eten”
In al deze wonderbaarlijke gebeurtenissen motiveerde Jezus de discipelen om hetzelfde te doen en demonstreerde Hij dat Zijn Autoriteit, die gegeven werd sinds het begin van de schepping, teruggeven werd aan de mensheid. Voordat hij terug ging naar de Hemel zei Hij:
“MIJ IS GEGEVEN ALLE MACHT IN DE HEMEL EN OP [DE] AARDE” (Matteüs 28:18).
En hij bracht dit over aan een ieder van ons toen Hij zei:
“maar gij zult kracht (AUTORITEIT) ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt…” (Handelingen 1:8).
Wie de Heilige Geest ontvangt heeft de AUTORITEIT om de duivel te vernietigen op alles en op welke plek hij ook regeert. We mogen niet onwetend hiervan zijn. We moeten onze handen omhoogheffen, de duivel vastbinden en verwijderen en elke situatie veranderen.
De beslissing is aan ons: gebruik maken van onze autoriteit tegen de duivel en overwinnen of ons onderwerpen aan de autoriteit van de duivel die hij stal uit Eden. Wat wilt u liever?
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches