inicio-706x410Op alle niveaus in de kerk is er altijd iemand die vraagt: “Waarom ontwikkelen sommige mensen zich en anderen niet? Waarom zijn er mensen die al zo lang meedraaien, maar er geestelijk gesproken niet uitspringen, terwijl anderen die zo nieuw zijn en nu al het verschil maken?”
Het antwoord is heel simpel: het leven en het hart op het goud of op het ALTAAR. De twee onderstaande verhalen tonen dit heel goed.
Eerste: de “oude” en koppige gelovige met zijn hart op het goud!

“En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk”.
– Lucas 18:18-23

Tweede: de nieuweling die, op zijn eerste dag in het Geloof, het goud losliet voor het ALTAAR!

“En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacheüs geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is”.
– Lucas 19:1-9

Het verschil zit in de snelheid, uitstel of afwijzing die de mensen manifesteren om het goud op te geven voor het Altaar, en dit geldt voor ons allen, bisschoppen, pastors, de vrouwen van de pastors, de helpers en leden!
Hoe eindigde het verhaal van de rijke jongeling? Zelfs als u het zich kunt voorstellen, weet niemand het, want er wordt daarna niet meer over hem gesproken.
En hoe eindigde het verhaal van Zacheüs? Hij veroverde het grootste voordeel van het ALTAAR, de Behoudenis!
De rijke jongeling, koppig in de kerk, toonde dat zijn hart bij het goud lag en hiermee bereikte hij het “einde van zijn Carrière”.
En Zacheüs, zo nieuw in het geloof, maakte, door het goud los te laten voor het Altaar, een “begin aan zijn Eeuwige Carrière”.
DAT GOD U IN OVERVLOED ZEGENT!
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos