Het baat niet om de zwakke een papegaai te geven en het Woord te herhalen: “De zwakke zegge: Ik ben een held” (Joël 3:10), wanneer hij nog niet opnieuw geboren is.
De zwakke zal alleen maar sterk worden wanneer hij uit de Sterke, de Almachtige wordt geboren.
Zolang dat niet gebeurt, kan hij belijden wat hij wil maar, er zal niets gebeuren.
Jezus zei tegen de leraar van het Judaïsme: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3) NBG ’51.
En Hij voegde eraan toe: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” (Johannes 3:5) NBG ’51.
Wat baatte het Nikodemus om veel kennis te hebben van de Wet en de Profeten, als het hem ontbrak aan de nieuwe geboorte?
Kennis hebben van het Woord van God, zonder het te praktiseren is niet genoeg. Maar om het te praktiseren, dient men uit de Geest geboren te worden.
God “die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6) NBG ’51.
Dus, zonder dit gedoe van Bijbelse verzen te herhalen zonder ze te leven, te praktiseren en een gebrek aan de Geest te hebben.
De herhaling van Bijbelse verzen dient alleen maar als hulp voor de religiositeit.
Zonder de geboorte in het water en de Heilige Geest, is er geen enkele kans voor het geloof om in deze wereld te overleven. En als u de zonde en de wereld niet kunt overwinnen, hoe zult u dan uw ziel kunnen redden?
“…al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4) NBG ’51.
Als u vindt dat dit radicaal is, kijk dan zelf en zie het ongelooflijke aantal ongelovige en gekwelde christenen, die zich om u heen bevinden.
Zij zijn het resultaat van het werk van “pastors” die uit het vlees zijn geboren, die meer bezorgd zijn om het aantal leden en hun offerandes dan om hun behoudenis. Daarom prediken zulke “pastors” dat het genoeg is om Jezus als Redder te accepteren en dat men dan gered is.
Maar het accepteren van Jezus of in Hem geloven, maakt geen enkel verschil, als men het Woord van Jezus niet gehoorzaamt.
Echter, hoe kan men het Woord gehoorzamen zonder geest te zijn?
En hoe kan men geest zijn zonder uit de Heilige Geest geboren te zijn?
Jezus zei: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6) NBG ’51.
En Hij voegde eraan toe: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden” (Johannes 3:7) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo